Enjoying this page?

100 - ק תפלת המועד צריך לסדר ובו סעיף אחד:


Recording from subsection 1 - הקלטה מסעיף אק תפלת המועד צריך לסדר ובו סעיף אחד:

א תפלה של מועדות ושל ראשי חדשים אין אדם רגיל בהן כל כך מפני שאינו מתפלל אותן תדיר אלא לפרקים לפיכך צריך להסדיר אותן מתחלה קודם שיתפלל כדי שתהא תפלתו שגורה בפיו.ועכשיו נוהגים להקל בזה ויש שלמדו זכות עליהם לומר שלא הצריכו להסדיר אלא כשמתפללין בעל פה אבל כשמתפללין מתוך הספר א"צ להסדיר שהרי רואה מה שמתפלל ומכל מקום תפלה שצריך להבין פירוש הדברים ודאי צריך ללמוד ולהסדיר תחלה שאין ספר מועיל לו בזה בפרט בפיוטים שחמור פירושם: