Enjoying this page?

099 - צט דין שתוי ושכור לתפלה ובו ד' סעיפים:


Recording from subsection 1 - הקלטה מסעיף א


צט דין שתוי ושכור לתפלה ובו ד' סעיפים:

א שתה רביעית יין בבת אחת אל יתפלל עד שיסיר יינו מעליו אע"פ שיעבור זמן התפלה ואם שתה יותר אם הוא יכול לדבר לפני המלך אינו נקרא שכור אלא שתוי ותפלתו תפלה אם עבר והתפלל וא"צ לחזור ולהתפלל כשיפוג יינו אף ע"פ שלא עבר עדיין זמן תפלה ואם אינו יכול לדבר לפני המלך נקרא שכור ואם עבר והתפלל תפלתו תועבה וכאלו עובד עבודה זרה שנאמר ויחשבה עלי לשכורה וגו' ותאמר וגו' אל תתן את אמתך לפני בת בליעל וגו' ואין בליעל אלא עבודה זרה שנאמר יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו וגו' וצריך הוא לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו מעליו ואפילו עבר זמן התפלה משלים אותה בזמן תפלה שלאחריה כמ"ש בסי' ק"ח.ודין קריאת שמע וברכותיה לענין שכור הוא כדין תפלה ולענין שתוי יתבאר בסימן קפ"ה אבל שאר ברכות יכול לברך אע"פ שהוא שכור:ב יין שבתוך הסעודה אינו משכר ויש אומרים גם יין שלפני המזון כמו שיתבאר בסימן תע"ג:ג שינה כל שהוא מפיגה את היין אם לא שתה אלא רביעית אבל אם שתה יותר מרביעית כ"ש ששינה מועטת משכרתו אבל שינה הרבה ודאי מפיגתו.וכן דרך מיל מפיגה את היין בין מהלך ברגליו בין רוכב ע"ג בהמה אם לא שתה אלא רביעית אבל אם שתה יותר מרביעית כ"ש שדרך טורדתו אם מהלך ברגליו אבל אם היה רכוב שאין לו טורח כל כך אפילו ביותר מרביעית דרך מפיגתו והוא שרכוב ג' מילין ומכל מקום הכל לפי רוב היין שאם הרבה לשתות מאד אין דרך ג' מילין מפיגתו:ד כל אחד שהוא שתוי די לו להמתין לפי שמרגיש בנפשו שיפיג יינו ולכן אין נזהרין עכשיו ביינות שלנו שמתפללים אע"פ ששתו רביעית יין ויותר כיון שאנו מרגישים ויודעים ביינות שלנו שאינם חזקים וכ"ש אם מתפללים מתוך הסידור שבידם שאין חוששין לשכרות מעט ואף בעל פה אין לחוש כל כך עכשיו מלהתפלל כשהוא שתוי אם יעבור זמן התפלה עד שיפיג יינו כיון שעכשיו אין מכוונים כל כך בתפלה.אבל שכור לגמרי שאינו יכול לדבר לפני המלך צריך ליזהר אף עכשיו כיון שתפלתו תועבה וכאלו עובד עבודה זרה וצריך לחזור ולהתפלל: