Enjoying this page?

065 - סה הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור קוראין קריאת שמע או שהפסיק בשעת הקריאה ובו ג' סעיפים:

Audio for subsection 001 - אודיו סעיף א

Audio for subsection 002 - אודיו סעיף ב
סה הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור קוראין קריאת שמע או שהפסיק בשעת הקריאה ובו ג' סעיפים:

א קראה סירוגין, דהיינו, שהתחיל לקרות והפסיק, בין בשתיקה בין בדיבור, וחזר וגמרה, אפילו שהה כדי לגמור את כולה - יצא.

אפילו אם היה ההפסק מחמת אונס.

וכן במגילה ובתקיעת שופר.

אבל בתפלה, אם שהה כדי לגמור את כולה מראש עד סוף, צריך לחזור לראש.

ויש אומרים שאין חילוק בין קריאת שמע לתפלה, ובכל מקום אם שהה מחמת אונס שאף אם היה רוצה שלא לשהות לא היה יכול, צריך לחזור לראש.

אם שהה כדי לגמור את כולה מראש עד סוף, ולא ממקום ששוהה ומפסיק בו עד סוף.

ומשערין לפי הקורא, ולא לפי רוב בני אדם.

ואפילו בברכת קריאת שמע, אם שהה באמצע הברכה כדי לגמור את כולה מראשה לסופה, צריך לחזור לראש.

אבל אם הפסיק שלא מחמת אונס, שאם היה רוצה היה קורא ושהה ברצונו והפסיק, בין בדבור בין בשתיקה אפילו זמן רב, א"צ לחזור אלא למקום שפסק.

וכן יש לנהוג הלכה למעשה, כי כן עיקר.

ואונס זה יש אומרים אפילו אונס לסטים או אונס אחר, כל שלא היה יכול לקרות אפילו אם רצה.

ויש אומרים שאינו חשוב הפסק מחמת אונס לחזור לראש אלא א"כ לא היה יכול לקרות מחמת שהאיש אינו ראוי.

כגון שהתחיל לקרות קריאת שמע והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיו, והוצרך להפסיק עד שיכלו, [עי' לקמן עח, א] או מחמת שהמקום אינו ראוי לקריאה, כגון שקוראה מהלך והגיע למבואות המטונפות והוצרך להפסיק.

אבל אם האיש או המקום ראויין אלא שאונס אחר מעכבו ומצריכו להפסיק, אפילו שהה זמן רב חוזר למקום שפסק.

ולענין הלכה יש מי שאומר שבתפלה אפילו באונס אחר חוזר לראש, מאחר שיש אומרים שאפילו בלי אונס כלל חוזר לראש.

אבל בקריאת שמע א"צ לחזור לראש, אלא אם כן האיש או המקום אינו ראוי:


ב קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקורין קריאת שמע צריך לקרות עמהם פסוק ראשון שלא יראה כאלו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם חביריו והוא הדין שאר דבר שהציבור אומרים כגון תהלה לדוד צריך לקרוא עמהם שכן דרך ארץ והוא הדין אם הוא בבית הכנסת ואומר דברי תחנונים או פסוקים במקום שרשאי לפסוק אבל אם הוא עסוק במקום שאינו רשאי לפסוק כגון מברוך שאמר ואילך לא יפסיק אלא יאמר התיבות שהוא אומר בשעה שהציבור אומרים פסוק ראשון בניגון הצבור שיהא נראה כאלו קורא עמהם ויש אומרים דמפסיק אפילו באמצע ברכות קריאת שמע לקבל עול מלכות שמים עם הציבור ויש אומרים דבפסוקי דזמרה יש להפסיק אבל בברכות שלפני קריאת שמע אין להפסיק כלל בשביל פסוק ראשון של קריאת שמע אלא יאמר אותן התיבות בניגון כמו שהצבור אומרים קריאת שמע ולענין הלכה למעשה כסברא הג' דבפסוקי דזמרה יש להפסיק ובאמצע הברכות של קריאת שמע אין להפסיק אלא יאמר התיבות בניגון הציבור ומאן דמפסיק בברכות דקריאת שמע לקרוא פסוק ראשון עם הציבור ראוי לגעור בו:ג קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקורין קריאת שמע טוב שיקרא עמהם כל קריאת שמע ויקבל שכר כקורא בתורה אבל אינו חייב רק בפסוק ראשון כמו שנתבאר: