Enjoying this page?

028 - כח דין חליצת התפילין ובו י' סעיפים

כח דין חליצת התפילין ובו י' סעיפים:

א אסור להסיח דעתו מהתפילין כל זמן שהן עליו, אפילו רגע אחד. קל וחומר מציץ. מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה: "והיה על מצחו תמיד", שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה. 

ואינו נקרא היסח הדעת, אלא כשעומד בשחוק או בקלות ראש. (או שמטריד דעתו כל כך לצרכי הגוף, עד שלבבו פונה מיראת שמים מחמת טרדתו) אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו - אף על פי שעוסק במלאכתו ובאומנתו, ואין דעתו על התפילין ממש - אין זה נקרא היסח הדעת. שאם לא כן - איך יכול כל אדם לילך בתפילין כל היום?

ומכל מקום מצוה מן המובחר שלא להסיח דעתו מהן כלל, זולת בשעת תלמוד תורה ובתפילת י"ח:

ב חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה, דהיינו בכל פעם שנזכר בהם - חייב למשמש בהם. שעל ידי כך נזכר עליהם תדיר, ולא יגיע לידי היסח הדעת גמור.

וימשמש בשל יד תחילה ואחר כך בשל ראש - שלא להעביר על המצוה שהשל יד סמוכה לו למשמשו יותר מהשל ראש.

ואינו חייב למשמש בהן בשעת התפלה, שאז אין לחוש שיבוא לידי היסח הדעת גמור, שהוא שחוק וקלות ראש.

ואף על פי כן - טוב שימשמש בהן כדי שיהיה דעתו עליהן ממש. שזהו מצוה מן המובחר.

ומנהג יפה למשמש בתפילין כשמזכיר מצותן בקריאת שמע. וממשמש בשל יד - כשאומר: "וקשרתם לאות על ידך" ובשל ראש כשאומר: "והיו לטוטפות בין עיניך":

ג כשחולץ תפיליו, צריך לחלוץ של ראש תחילה - שאם יחלוץ של יד תחלה, נמצאת מונחת עליו תפילין של ראש בלבדה, והתורה אמרה: "והיו לטוטפות בין עיניך", ודרשו חכמים: "כל זמן שבין עיניך - יהיו שתים", שלכך נאמר: "והיו" שהוא לשון רבים, ולא נאמר: "וקשרתם לאות על ידך ולטוטפות וכו'":

ד על פי הקבלה צריך לחלוץ של ראש מעומד, כמו שהנחתה הוא מעומד. וכן הכריכות של אצבע.

אבל תפילין של יד שהנחתה הוא מיושב על פי הקבלה, חליצתה ג"כ מיושב.

ולמנהגינו [סימן כ"ה, כז ועיי"ש בהחצ"ע] שהנחת תפילין של יד היא גם כן מעומד - (יכול) לחלצה ג"כ מעומד:

ה יש מהחכמים שהיו נוהגין לחלוץ תפילין של ראש ביד שמאל, שהיא יד כהה - כדי להראות שקשה עליו חליצתן. מפני שמצותן כל היום, אלא שמפני שאין לנו גוף נקי, אנו חולצין מיד אחר התפלה:

ו יש שהיו נוהגין, מטעם הידוע להם, לחלוץ תפילין של ראש קודם שמסיר הרצועה מהאצבע. ויש נוהגין מטעם הידוע להם להסיר הרצועה מקודם:

ז כשמקפלן - לא יכרוך הרצועות על הבתים אלא על הצדדים. (ואינו דומה למטפחת שכורכין על הספר תורה - מפני שהמטפחת נעשית שומר להספר תורה, ומשמשה אליו בכריכה זו - לכן אין כאן גנאי כלל לספר תורה בכריכה זו. ואדרבה זהו כבודה. משא"כ הרצועות, שאינם משמשים כלום להבתים בכריכה זו)

ויש נוהגין לכורכן ככנפים - על שם כנפי יונה. [עי' שבת מט, א]

וכשכורכן על צדדי התפילין - צריך לאחוז התפילין בידו, ולגלול הרצועה עליהן. ולא לאחוז הרצועה בידו, ולגלול התפילין לתוכה. שמוטב שתגלול הרצועה ממה שיתגללו התפילין:

ח כשמניחן בתיק - צריך ליזהר להניחן בענין שכשיבא ליטלן משם ללובשן, לא יוכל לפגוע בשל ראש תחילה, כדי שלא יצטרך לעבור על המצוה ללבוש של יד תחילה.

ולכן מן הראוי היה להניחן בכיס צר וארוך, של ראש מלמטה ועליו של יד - שכשיבא ליטלן יפגע תחלה בשל יד המונח למעלה - שאין איסור מן הדין במה שהשל יד מונח על גבי של ראש, אע"פ שהשל ראש קדושתו חמורה מהשל יד - הואיל ומכל מקום שניהם דבר אחד - שהפרשיות הכתובות בזה כתובות בזה.

אלא שאעפ"כ יש שנהגו שלא להניחן בכיס אחד זה על גבי זה אלא בשני כיסין זה אצל זה. 

- אלא שהשל יד יהא מונח קצת לצד מעלה - שאם יהיו מונחים בשוה יצטרך לפעמים לעבור על המצוה. דהיינו אם יבא השל ראש מזומן לפניו תחלה נגד יד ימינו שנוטל בה התפילין, יצטרך לעבור עליו וליטול השל יד. אבל כשהשל יד הוא קצת לצד מעלה - אין כאן מעביר על המצוה שהרי השל יד סמוך לו יותר -

ונהגו לסמן הכיסים איזה לשל ראש ואיזה לשל יד, שכיון שהשל ראש קדושתו חמורה - אסור לשנות אח"כ הכיס שלו ליתן בו השל יד. אלא א"כ התנה בתחילה כמו שיתבאר:

ט כשנוטל התפילין מהתיק - לא ינערם מן התיק, אלא יטלן בידו מתוכו:

י מנהג חכמים: לנשק התפילין בשעת לבישתן, ובשעת חליצתן:

 

From where do we learn that it is אסור להסיח דעתו מהתפילין?

What is the ק"ו?

What are the 3 things that are considered היסח הדעת?

What about if you are standing with יראה but are doing your personal work?

How do we know this?

The מצוה מן המובחר is that only when?

Why should a person always be touching the תפילין?

What is the order of the משמוש?

Why?

What about during תפלה?

What is the מנהג יפה?

What is the order of removing the תפילין?

Why?

How do the חכמים learn from והיו לטוטפת that כל זמן שבין עיניך יהיו שתים?

According to the קבלה the תפילין של ראש are removed while?

Why?

The same is true for?

What about the תפילין של יד?

What about according to our מנהג?

Why do some חכמים remove the תפילין של ראש with the left hand?

Why do we not wear תפילין all day?

What are the 2 customs in removing the רצועה from the finger?

Are you allowed to wrap the רצועות on top of the בתים?

Why?

How come we are allowed to wrap a cloth on a ספר תורה?

Some have the custom to wrap them like?

What is the connection of כנפי יונה to תפילין?

You hold the תפילין and our wrap the רצועות on them but you don’t hold the רצועות and roll the תפילין into the רצועות. Why?

When you put the תפילין into the bag you need to make that when you come to put them on next time you cannot touch the של ראש first. Why?

What would be seemingly the best way to accomplish this?

Why would there not be a problem with the של יד on top of the של ראש?

However, some have the מנהג?

They still must be careful?

Why?

Why should we assign special bags for the יד and the ראש?

Except?

What is the מנהג חכמים?