Enjoying this page?

027 - כז דין מקום הנחתן ואופן הנחתן ובו כ"ד סעיפים

כז דין מקום הנחתן ואופן הנחתן ובו כ"ד סעיפים:

א מקום הנחת תפילין של יד - ביד שמאלו. שנאמר: "על ידכה" ודרשו רז"ל: יד כהה, דהיינו יד שמאל, שהיא תשה וכהה:

ב צריך להניחה בגובה הבשר שבפרק הזרוע שבין המרפק שקורין (אולעמבוגין בל"א) להכתף. וזה המקום נקרא: קיבורת.

אבל לא יניחנה למעלה מהקיבורת, דהיינו שלא יניחנה למעלה מחצי הפרק שבין המרפק לכתף. ואפילו בחצי התחתון של זה הפרק - לא יניח בתחתיתו ממש למטה מהקיבורת. - שנאמר: "ושמתם את דברי אלה וגו'", צריכה שתהא שימה כנגד הלב. וזהו קיבורת שהוא מכוון ממש כנגד הלב.

לכן צריך שיטה את התפילין של יד לצד הגוף מעט, בענין שכשיכוף הזרוע למטה, תהא התפילין של יד מכוון כנגד לבו ממש:

ג מי שנקטעה ידו השמאלית למעלה מן הקיבורת - אין צריך להניח תפילין בימינו.

אבל אם נקטעה למטה מן הקיבורת:

יש אומרים דחייב להניח תפילין של יד על הקיבורת (של שמאל). (והמ"א פסק של ימינו).

ויש אומרים כיון שאמרה תורה: "על ידך" למעלה מן היד, דהיינו קיבורת - וזה אין לו יד - לכן הוא פטור מן התפילין של יד.

ולענין הלכה: יש להחמיר בדברי תורה. ולכן יניח בלא ברכה:

ד מנהג יפה ונכון שיהא היו"ד של הקשר תפילין של יד נוטה לצד הלב והתפילין של יד עליו לצד חוץ:

ה יש ליזהר שלא תזוז היו"ד של הקשר מהתפלה, מהטעם שנתבאר בזוהר:

ו מנהג נכון להניח תפילין של יד בענין שהמעברתא שבה עוברת הרצועה תהא מונחת לצד הכתף והקציצה לצד היד:

ז יש אומרים: שצריך שלא יהא דבר חוצץ בין התפילין לבשרו. שנאמר: "על ידך", משמע על ידו ממש בלא חציצה בינתיים.

וה"ה בתפילין של ראש - צריך ליזהר בדבר, שלא יהא שום דבר חוצץ בין תפילין לשערו. ועפר או כנה מתה - נקרא חציצה. ולכן, יש נוהגין לרחוץ מקום הנחת תפילין של ראש.

וכן ברצועות - מה ששייך להקשירה, דהיינו מה שמקיף את היד פעם אחת, ומה שמקיף את הראש - צריך ליזהר שלא יהיה שם שום חציצה.

ויש אומרים: שאין צריך ליזהר כלל שלא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו או לשערו.

ואע"פ שאין הלכה כדבריהם - מכל מקום אדם שהוא עלול לנזילות, ולא יכול לגלות ראשו שלא יזיק לו הקרירות, ואם נחייב אותו להניח תפילין של ראש, על ראשו ממש בלי חציצה - לא יוכל להניחה כלל, ויתבטל ממצות תפילין על ידי זה. לכן, מוטב שנתיר לו לסמוך על סברא אחרונה, ויניח תפילין של ראש על כובע דק הסמוך לראש, ולא יברך עליה.

אבל על כובע עבה - אסור להניחה. מפני שצריך להניח תפילין של ראש כנגד מקום שמוח של תינוק רופס, כמו שיתבאר, והמניח על גבי כובע עבה, אינו מניחו נגד המקום שמוחו של תינוק רופס.

ואפילו המניח על גבי כובע דק - צריך הוא לכסות את התפילה של ראש, מפני הרואים שלא ילמדו לעשות כן אפילו בלא אונס גדול:

ח אם יש לאדם מכה במקום הנחת תפילין של יד - אעפ"כ יניח תפילין של יד שלא על המכה. - כי מקום יש בקיבורת להניח שני תפילין.

ואם המכה על כל הקיבורת, ומצטער להניחה על גבי המכה - פטור מתפילין של יד. כמ"ש בסי' ל"ח.

ומכל מקום אם אפשר יניח סמרטוטין על המכה, ויניח התפילין של יד עליהם בלא ברכה. או יניח על הבגד בלא ברכה.

רק שיזהר לכסות את התפילין של יד שלא תהא נראית - שנאמר: "והיה לך לאות", לך לאות ולא לאחרים לאות.

במה דברים אמורים שצריך לכסותה כשמניחה על דבר שאין דרכו להיות לעולם מכוסה, כגון בגד או סמרטוטין - אבל אם מניחה על בשרו ממש - א"צ לכסותה. אפילו אם נקרע חלוקו וכל בגדיו במקום שכנגד תפילין של יד [ונראית לאחרים].

ואע"פ שנראית לאחרים - אין בכך כלום. שלא הקפידה תורה שתהא התפילין של יד מכוסה דוקא, אלא אפילו אם היא נראית, רק שתהא מונחת במקום שדרכו להיות תמיד מכוסה, דהיינו קיבורת [אבל כשמניחה על דבר שאין דרכו להיות לעולם מכוסה - צריך לכסותה]:

ט אטר יד ימינו - אם עושה כל מלאכתו בשמאלו - יניח תפילין של יד בשמאלו, שהיא ימין של כל אדם.

ואפילו עושה כל מעשיו בימין של כל אדם, אלא שכותב בשמאלו - יניח תפילין של יד בשמאלו, שהיא ימין של כל אדם.

שנאמר: "וקשרתם וכתבתם" - מה כתיבה בימין אף קשירה בימין. ומדקשירה בימין מכלל דהנחת תפילין של יד על שמאל. דביד שהוא כותב בה צריך לקשור את התפילין של יד על היד שכנגדו.

אבל אם כותב בימין של כל אדם, אע"פ ששאר כל מעשיו עושה בשמאל של כל אדם, ואפילו הוא כותב גם כן בשמאל כל אדם - כיון דכותב גם כן בימין של כל אדם - (בה הוא) צריך לקשור את התפילין של יד על היד שכנגדה. ואצ"ל אם הוא שולט בשתי ידיו בשוה - שהוא מניח על שמאל של כל אדם:

י במה דברים אמורים כשנולד אטר יד, אבל אם אח"כ הרגיל את עצמו לכתוב בשמאלו, ושאר כל מעשיו עושה בימין - אין דינו כאטר, אלא מניח על שמאל כל אדם - שהרי היא יד כהה שלו.

אבל אם הרגיל את עצמו לעשות כל מעשיו בשמאל - יניח על ימין כל אדם שהרי היא יד כהה שלו:

יא שיעור אורך רצועה של תפילין של יד - כדי שתקיף את הזרוע, ויקשור ממנה את הקשר, ותמתח רצועה א' עד אצבע אמצעית, ויכרוך ממנה על אצבעו ג' כריכות ויקשור:

יב נוהגין לכרוך סביב הפרק שבין היד להמרפק ז' כריכות. ויש לכרוך בפרק התחתון של האצבע האמצעי ב' כריכות, ובפרק העליון כריכה אחת:

יג אין לכרוך הרצועה על התיתורא כדי לחזקה ולהדקה על היד, אלא תהא התפילין של יד תלויה ומונחת על הקיבורת, כעין תפילין של ראש על הראש - כיון שאין מצוה כלל בכריכה זו, לכן אין להניחה על התיתורא שיש בה קדושה יותר מן הרצועה:

יד "בין עיניך" האמור בתפילין של ראש - זהו גובה שבראש. או אינו אלא בין עיניך ממש? - נאמר כאן: "בין עיניך" ונאמר להלן: "לא תשימו קרחה בין עיניכם", מה להלן בגובה שבראש במקום שעושה קרחה, אף כאן בגובה שבראש מקום שעושה קרחה.

וצריך להיות כל התפילין במקום שעושה קרחה. דהיינו, שקצה התחתון של התיתורא יהיה מונח על מקום התחלת עקרי השער במצחו, ונמשך המקום הראוי להיות תפילין של ראש עד סוף מקום שמוחו של תינוק רופס. דהיינו שהקצה העליון של התפילה, לא יהיה מונח למעלה ממקום שמוחו של תינוק רופס:

טו צריך שיהיה הקשר של תפילין של ראש מאחורי הראש, למעלה בגובה העורף, שהוא סוף הגולגולת, והוא כנגד הפנים:

טז צריך שיהיה הקשר באמצע העורף. ולא יטה לכאן או לכאן:

יז וצריך שיהא המקום שבקשר שנראה כעין דלי"ת לצד חוץ ולא כלפי העורף. וה"ה בקשר תפילין של יד צריך ליזהר שלא יתהפך:

יח צריך לכוין הקציצה שתהא באמצע רוחב הראש, כדי שתהא כנגד בין העינים. (ולכן טוב שיהא הקשר של תפילין של ראש בגובה [אם כוונתו לגובה העורף, א' לעיל סעיף טו כתב צריך, ב' איך יועיל שיהי' בין הענים.]):

יט צריך שיהא צד השחור שברצועות לצד חוץ, ולא יתהפכו הרצועות בין בתפילין של יד בין בתפילין של ראש. ואם נתהפכו בשוגג - מדת חסידות להתענות.

ואין להקפיד שלא יתהפכו אלא מה שמקיף את הראש ואת הקיבורת פעם א', אבל מה שכורך אח"כ, וכן מה שמשתלשל לפניו מהרצועה של תפילין של ראש - אין צריך להקפיד כלל שלא יתהפך - לפי שאינן מעיקר המצוה:

כ ישלשל הרצועות של תפילין של ראש ויהיו תלוים מלפניו. וקבלו הגאונים: שצריך שיגיעו עד הטבור או למעלה ממנו מעט.

ורוחב הרצועות של תפילין של יד ותפילין של ראש קבלו הגאונים שיהא כאורך שעורה לפחות:

כא אם פיחת משיעור אורך רצועה של תפילין של ראש, וכן אם פיחת משיעור רוחב הרצועות בין תפילין של יד ובין תפילין של ראש - אם אינו מוצא רצועות אחרות - מניחן כמות שהן - מפני שכל השיעורים הללו לא נזכרו בגמרא:

כב אבל אם אין ברצועות של תפילין של ראש בארכן כדי שיהיו משולשלין לפניו אפילו מעט - פסולין. מפני שזה נזכר בגמרא:

כג תפילין של ראש - טוב להיותם גלוים ונראים. כמו שנאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך", ודרשו רז"ל: אלו תפילין שבראש. ולכן יש ליזהר שלא לכסות לגמרי את התפילין של ראש בטלית גדול, רק שתהא מגולה קצת:

כד אבל תלמיד בפני רבו אין דרך ארץ לגלות התפילין של ראש בפניו - שלא ישוה עצמו לרבו, ונראה כעזות פנים. שהתפילין הן דרך כבוד, כמו שאמר הכתוב: "וראו כל וגו'".

במה דברים אמורים שלובש תפילין כל היום, שלא בשעת קריאת שמע ותפלה - דאז מחזי כיוהרא אם מגלה אותן בפני רבו, כיון דרוב העולם אין נוהגין להניח תפילין כל היום.

אבל בשעת קריאת שמע ותפלה כיון דהכל מניחין תפילין אז - אין כאן יוהרא כלל, ומותר לגלותן בפני רבו:

From where do we learn that Tefillin are put on the left hand?

What does בגבה הבשר mean?

What is the Hebrew word for that spot?

You cannot put the של יד above half of that area nor on the bottom of the area. Why?

The תפילין need to be tilted towards?

If ones left hand is cut of above the קיבורת he is?

If he has the קיבורת there are 3 opinions?

What is the reason for the third opinion?

What is the הלכה?

On which side of the של יד should the קשר be?

One needs to be careful with the יו"ד of the קשר?

It is appropriate for the strap of the של יד to be towards?

Why does the first opinion say that there can be no חציצה between the של יד and בשרו?

Does it apply to the של ראש as well?

What part of the רצועות cannot have a חציצה either?

What does the second יש אומרים say and like whom is the הלכה?

When due to health reasons the only choice is to put the של ראש on a thin hat? ברכה? Cover? Why?

What about on a thick hat? Why?

How many spots on the קיבורת are there for the תפילין של יד?

If it is painful to put on the של יד on a wound?

If he is able to put it on a cloth covering the wound?

What must one be careful and why?

When the תפילין של יד are placed on the hand, most you cover the תפילין? Why?

What does איטר יד ימינו mean?

An איטר יד who does everything with his left hand on which of his hands does he put on the של יד?

What if he does everything with his right hand but he writes with his left hand?

Why?

What if he does everything with his left hand and writes with his right or with both hands?

Why?

What if he uses both hands equally?

What if a person was born right handed but trained themselves to write with the left hand?

What if the person trained themselves to do everything with left hand?

What is the minimum length for the רצועה של יד?

The מנהג is that בין היד להמרפק how many כריכות?

What about the כריכות on the אצבע האמצעית?

Why אין לכרוך הרצועה על התיתורא?

What is the תיתורא?

In what should theתפילין של ראש  and של יד be the same?

When the תורה says והיו לטופת בין עיניך where is בין עיניך?

How do we know this?

What is the place and the boundaries for the תפילין של ראש?

What is the spot that מחו של תינוק רופס?

Where is the spot for the קשר תפילין של ראש?

One needs to make sure that the קשר does not?

The דלי"ת of the קשר need to face?

This is also true for the?

What is the קציצה?

צריך לכוין that what?

The black side of the רצועות need to face?

Which part of the רצועות do you need to be careful?

The רצועות of the תפילין של ראש need to be hanging?

How far do they need to reach?

How wide do the רצועות need to be?

What happens if you do not have the above שיעורים?

Why?

However, you must have at least?

Why?

Why is it best for the תפילין של ראש to be reveled and in the open?

For this reason one need to be carful?

What about a student in front of רבו?

When do we say the above הלכה?