Letter # 2182

כ"ו תמוז, תשי"ג

2182 - שהיו מנגדים על לימוד זה, הנה בטח לא הי' בזה אלא ענין של נסיון לנסותו אם לא יבוש מפני המלעיגים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"ג

ברוקלין. 

שלום וברכה! 

בנועם קבלתי מכתבו מיום ב' פנחס - לאחר שתיקתו הארוכה - ושמחתי לקרות בו אשר ממשיך הוא בלימוד תורת החסידות ברבים ובטח יוסיף בזה וכפסק רז"ל מעלין בקדש. ומה שכותב שהיו מנגדים על לימוד זה, הנה בטח לא הי' בזה אלא ענין של נסיון לנסותו אם לא יבוש מפני המלעיגים כדרישת תוה"ק בתחלת אורח חיים (הן בטור והן ברמ"א רשכבה"ג) ולמרות ההעלמות יפיץ שם מאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ואשרי חלקו שעמד בנסיון, ובודאי ישמש זה מופת ג"כ לאחרים שאם רק ירצו באמת חפץ ה' בידם יצליח להביא אור וחיות וחמימות החסידות לבני ובנות ישראל בכל מקום שהם. 

ובמענה על שאלתו שעד עתה הי' נזהר להתפלל עם נץ החמה אבל מכאן ולהבא רוצה להתפלל באריכות קצת וכן להכון להתפלה ע"י טבילה והתבוננות קודם התפלה, הנה כבר ידוע הפסק דהכון לקראת אלקיך ישראל ובפרט בענין התפלה אשר ענינה הוא עבודה שבלב ואין הדבר תלוי אלא בכוונה (כמתאים להפסק שאם חסרה כוונה העיקרית של התפלה הרי זה תפלה בטלה*), ואופן הכוונה אינה שוה בכל האנשים ובכל העתים, כי לפום גמלא שיחנא, וכיון שנתעורר במחשבה טהורה הנ"ל הרי בטח צריך לעשות כזה. וליתר שאת ויתר עז יאמר ק"ש קטנה עם הנץ החמה וכן גם יתיר נדר בפני שלשה, ואף שכנ"ל אין זה אלא ליתר שאת ובהתאם לענין התפלה דרחמנא לבא בעי ותפלה רחמי היא...

בברכה לבריאות הנכונה בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות.

*) ראה רמב"ם תפלה ד' יז (חי' ר"ח הלוי סולוביציק שם). תניא קנד, ב.