Letter # 2172

כ' תמוז, תשי"ג

2172 - תומ"י יקבע מזוזות (כמובן כשרות ובדוקות) בדירתם החדשה, בלא ברכה, וכעבור שלשים יום יקח אחת מהם

ב"ה, כ' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולרגלי הודעתו שעברו לדירה חדשה, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות גם יחד ויגדלו הוא וזוגתו שיחיו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית.

בברכה.

נ"ב. הי' טוב שתומ"י יקבע מזוזות (כמובן כשרות ובדוקות) בדירתם החדשה, בלא ברכה, וכעבור שלשים יום יקח אחת מהם לבדקה עוה"פ וימצא אחרת נאה הימנה ובמילא יברך ויכוין להוציא את כל המזוזות שבדירתם.