Letter # 2161

ה' תמוז, תשי"ג - מוה"ר סעדי' שי' שד"ר ליברוב

2161 - שגם בעיני בשר יראה איך שכ"ק מו"ח אדמו"ר ממשיך הצלחה למעלה מן הטבע

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר סעדי' שי' שד"ר[1] 

שלום וברכה! 

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ז סיון - אחר השתיקה הארוכה - ות"ל שכנראה ממכתבו רואה הוא פרי טוב בעמלו, ויה"ר מהשי"ת שגם בעיני בשר יראה איך שכ"ק מו"ח אדמו"ר ממשיך הצלחה למעלה מן הטבע ועפ"י המבואר בכ"מ בדא"ח בענין דזריעה ונטיעה, הנה אין פלא אם כמה ענינים יש לחכות עד שנראה הפרי בפועל ואדרבה וכמבואר בענין הנ"ל. 

לפלא שאין מזכיר מאומה ע"ד השיחה דל"ג בעומר לפני התלמידים הצעירים כאן, שנשלח העתקה ממנה בלשון הקדש להרה"ח הר"ש מטוסאף ע"מ להשתמש בזה באופן המתאים במרוקו.

מוסג"פ הקונטרס והמשך רשימת המאסר שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, ובטח יפרסם תוכנם באופן המתאים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובענ' הפר' 

 

  1. 1 לברוב