Letter # None

ב' תמוז, תשי"ג

2158 - הנה הלשון בזה הי' "שלא תפרסם", ומזה עצמו מובן שבמקום שצריך להודיע מפני איזה טעם

ב"ה, ב' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק העבר: מ"ש בנוגע לזוגתו תחי', הנה הלשון בזה הי' "שלא תפרסם", ומזה עצמו מובן שבמקום שצריך להודיע מפני איזה טעם שיהי' וכן בנוגע לההורים וקרובים אין זה בכלל הנ"ל.

ובנוגע לשאלתו אודות הנהגה מיוחדת, כמדומה שכבר כתבתי לו מכבר, שלא שמעתי בזה, אלא שבכלל צריך לבדוק המזוזות בדירתם וכן ליתן בבקר בכל יום מימות החול איזה פרוטות לצדקה, מובן שזה נוסף על מה שבודאי נוהגת לתת לצדקה לפני הדלקת הנרות של שבת ושל יום טוב.

בשאלתו אודות האשה... שהיא מרפאה בלא תרופות וכו', הנה לכאורה אינו מובן למה צריך לדרכים אינם מובנים, כיון שהתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

במש"כ מכבר אודות הקישוים שבחינוך הילדים בת"ת - הנקודה הכללית (כי בפרטיות משתנה לפי המקום והתלמיד) היא, לעבוד בזה בלי לאות, ובדרכי נועם וסו"ס מצליחים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו.