Enjoying this page?

2153 - ולפלא שלאחר שבטח יודעים שדואגים כאן על מצב הענינים, ובכ"ז חכו במשלוח המכתבים דל"ג בעומר עד ער


כ"ט סיון, תשי"ג הנהלת הרשת דאהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת הרשת דאהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

סוף סוף אחרי שתיקתם הארוכה נתקבלו במעטפה אחת שלשת מכתביהם, מי"ח וכ"ט אייר וערב חג השבועות עם המצורפים, העתק מכ' קטע עתון וכו'. ולפלא שלאחר שבטח יודעים שדואגים כאן על מצב הענינים, ובכ"ז חכו במשלוח המכתבים דל"ג בעומר עד ערב חגה"ש. ידוע דאין צועקין על העבר, וכוונתי לתקן בזה בנוגע להבא.

ובטח יספיקו שורותי אלה...

ג) כיון שמתאבקים הם כ"כ במצב הכספי, וכנראה שאין מוצאים לע"ע עדיין מי שיקדיש זמנו על זה (אשר בעצם כדאי שיהי' זה עמלק"פ שכאשר יש נגיעה גם לנה"ב, אינה מבלבלת כ"כ לעניני הנפה"א. וידוע שבעת היות המקדש על מכונו היו ענינים כאלו בעבודת ביהמ"ק ג"כ וכמו עשן הקטורת וכו') הנה אפשר כדאי שלא להוסיף מוסד חדש לרישום החדש, מלבד אם בא בדרך התפתחות מאחד המוסדות הקיימים מכבר...

נכון הדבר מה שבדעתם לצרף הרבנים דעל אתר להבחינות, והוא מכמה טעמים, אלא שאז צריכים הכנה יתירה הן מצד הנבחנים והן מצד הבוחנים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ובעניניהם הפרטים. המחכה לבשו"ט.