Enjoying this page?

2139 - ואף שלפעמים נדמה שיגיעה ועמל רב מביאים פירות מועטים, אי אפשר לדעת מה שיהי' בעתיד הקרוב ומי יא


כ' סיון, תשי"ג - מוה"ר שלמה שי' מטסוב

ב"ה, כ' סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלמה שי'[1]

שלום וברכה!

נתקבלו מכתביו מה' וי"ד סיון עם המצורפים אליהם.

ב) הר"ד דל"ג בעומר, לכאורה כדאי להדפיסה בהקדם ביותר ולהפיצה בין הת' השייכים לזה. כי אף שהמדובר שם הוא בנוגע לימי הספירה וחה"ש, אבל המוסר השכל מזה נוגע לכל השנה כולה כמובן. ובפרט שגם הרה"ח מהר"מ שי' ליפסקר תובע איזה דברי התעוררות בשביל התלמידים, ואפשר שכדאי שידפיסו מספר טופסים מזה על נייר מיוחד ובכריכה מיוחדה שתנתן בתור פרס לאלו הת' המצטיינים נוסף על הנדפס באופן הרגיל שיפיצו באופנים הרגילים...

ד) מ"ש אודות פנימיות הענינים והדרכת התלמידים, הנה אל יפול ח"ו ברוחו, כי אי אפשר לשער הנעשה בלב פנימה של בן ובת ישראל, ואף שלפעמים נדמה שיגיעה ועמל רב מביאים פירות מועטים, אי אפשר לדעת מה שיהי' בעתיד הקרוב ומי יאמר בעתיד הרחוק. ומובן שאי אפשר לדעת כלל מה שמנעו בענינים דסו"מ ע"י חינוך והדרכה זו. והאריכות בזה אך למותר. ובפרט שבדורנו זה ראו בזה נפלאות גם בעיני בשר במוחש, איך שע"י גרעין קטן אחד שזרעו, נצמח מזה ענינים גדולים ונפלאים, ובהסתכלות המתאימה הנה בודאי בין מושפעיו יראה כזה... 

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בעניני הכלל ובעניניו הפרטים. 

  1. 1 מטסוב