Enjoying this page?

1991 - תמונת כל התלמידים בפנימיותם והיינו ידיעותיהם בנגלה ובדא"ח והנהגתם ביראת שמים לא רק פרומקייט


כ"ו טבת, תשי"ג -הנהלת ישיבת תורת אמת, ד' עליהם יחיו

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תורת אמת, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בתודה הנני מאשר בזה קבלת מכתבם מי"ח טבת עם התמונה, ות"ח ת"ח על תשורתם זו, ויה"ר מהשי"ת אשר בקרוב ממש אקבל ג"כ תמונת כל התלמידים בפנימיותם והיינו ידיעותיהם בנגלה ובדא"ח והנהגתם ביראת שמים לא רק פרומקייט דנה"י וחג"ת אלא גם פרומקייט דחב"ד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.