Letter # 1991

כ"ו טבת, תשי"ג -הנהלת ישיבת תורת אמת, ד' עליהם יחיו

1991 - תמונת כל התלמידים בפנימיותם והיינו ידיעותיהם בנגלה ובדא"ח והנהגתם ביראת שמים לא רק פרומקייט

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תורת אמת, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בתודה הנני מאשר בזה קבלת מכתבם מי"ח טבת עם התמונה, ות"ח ת"ח על תשורתם זו, ויה"ר מהשי"ת אשר בקרוב ממש אקבל ג"כ תמונת כל התלמידים בפנימיותם והיינו ידיעותיהם בנגלה ובדא"ח והנהגתם ביראת שמים לא רק פרומקייט דנה"י וחג"ת אלא גם פרומקייט דחב"ד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.