Enjoying this page?

1970 - יש להוסיף בהימין מקרבת ולמעט בהשמאל דוחה, כיון שהיותם בהישיבה תכשיר את הדרך


אדר"ח טבת, תשי"ג - מוהרנ"ן שי' נמנוב

ב"ה, אדר"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרנ"ן שי' [נמנוב]

שלום וברכה!

אף שכבר אישרתי בכללות קבלת מכתביו, הנני לפרט עוד הפעם, אשר בשעתם נתקבלו ג"כ מכתביו שעליהם שואל, והם: כ"ב אלול עם הרשימות. ל' תשרי. ט' מ"ח. ר"ח כסלו. ג' וי"ג כסלו עם המצורפים אליהם. והרשימות והפ"נ נקראו בעתם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח הגיעו המברק ע"ד חלוקת דמי חנוכה כדאשתקד.

ב) נהניתי ממכתבו המפורט ע"ד התלמידים, מצבם בלימודיהם וביראת שמים וכן בענין דידיעת תניא בע"פ וחזרת דא"ח, ולמותר להאריך ע"ד הנחיצות שיחזרו הת' דא"ח ברבים, ובמאמרים כאלו שהשומעים יבינום בשכלם הם, אשר נוסף על כל שאר הענינים הרי זהו ג"כ דרך להרבות מספר השומעים, כיון דחברא חברא אית לי', ואפשר כדאי שהת' הקשישים שבהם יספרו ג"כ איזה ענין מחיי נשיאינו וכו' כדי שיוכל השומע לספר אח"כ בביתו לבניו ובנותיו, והוא ע"ד מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר בתועלת השיחות וכו'.

ג) מה שכותב ע"ד לימוד יורה דעה בהישיבה, הנה כנראה ממכתבו נכנס זה בתור לימוד חיובי לכל הנכנסים בהכתה הגדולה והם לומדים - כלשון מכתבו - בעיקר יו"ד, רק שתי שעות בגפ"ת, והנה אם כולם מועמדים להיות רבנים, וכבר יש להם ידיעה יסודית בגפ"ת, אולי נכון סדר זה, אבל אם אחד משני התנאים חסר, אפשר כדאי להגדיל מספר שעות לימוד בגפ"ת, אלא שבש"ס גופא יכולים לבחור באלו המסכתות שיש להם יותר קישור עם הלכה למעשה, אף שמובן שנחוצה ידיעה בהמסכ' הנלמדות בשאר הישיבות...

ח) ברשימת ידיעת תניא בע"פ, הנה כותב על אחדים שידעו ושכחו, ובטח יש למצוא אותיות המתאימות לעוררם על חיפוש עצות להחזיר תלמודם, ואף שקשה עתיקא מחדתא, הנה בענין זה מבואר בכ"מ חומר הדבר דהשוכח דבר אחד כו' אף שאין המשנה שבלשון זה מדברת אודותם, כי בודאי אצלם הוא ע"ד המבואר בהלכות תלמוד תורה לרבינו הזקן פרק ב' סעיף ז' ואילך.

ט) לרשימת אלו החוזרים דא"ח, כדאי הי' עכ"פ מכאן ולהבא, לציין ג"כ המאמר או חלק מהמאמר שחזרו, וכנ"ל הנה לדעתי צריך להיות מאמרים כאלו שיהיו מובנים להשומעים...

יא) בנוגע לסדר הבחינות שכותב במכתבו, אפשר הי' כדאי שעכ"פ פעם או פעמיים בשנה, יסדרו בחינות בהשתתפות גם אלו שמבחוץ - היינו לא מהר"מ והר"י דהישיבה - אם מרבני העיר או מרבני הפליטים וכו' (וכמובן שצ"ל דורכגעהאלטען פאליטיש ולכן יתייעץ בזה עם הרה"ג והרה"ח נו"נ אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"א שי' גרדצקי) והתועלת בזה הוא לענין פרסום הישיבה, ובטח גם לענין אוסף כספים, הפרסום במדינות אחרות וכו'...

יג) בנוגע לשאלתו בענין לימוד החסידות דהכתה ד'פאר זיך, הנה קשה לאמר דבר ברור בזה בריחוק מקום, וזה על ההנהלה על אתר להחליט בהתאם לכחות רוב תלמידי הכתה, אחרי השערתם איך יפעול זה עליהם חלוקת הענינים בנגלה ודא"ח באופן זה או זה, ויה"ר מהשי"ת שיחליטו להצלחה.

יד) בשאלתו בענין חזרת תניא בע"פ, הנה אינו כותב הסיבה שנעשה חלישות בזה, שאם הוא מצד עצלות שכך נקל יותר, הרי פשיטא שצריך להלחם בזה, וכידוע גרעון ענין העצלות בכלל ובפרט עצלות בלימוד דא"ח, ואם הסיבה שלוקחים מזמן החזרה על לימוד בפנים אם בדא"ח או בנגלה, הרי בטח לא כולם שוים בזה, כי יש כאלו שרק זוהי הסיבה ואולי ישנם כאלה שגם חלישות דיר"ש גורם, ובהתאם להסיבה הנה יש לדבר עם כל אחד לפי אופנו.

טו) בשאלתו בענין לימוד שו"ע יו"ד, הנה כבר כתבתי בכללות לעיל, ויש להוסיף בזה אשר לקבלת סמיכה צריך שתהי' ג"כ ידיעה עכ"פ באיזה סוגיות בש"ס נוסף על ידיעה למיגרס בכמה ענינים שבש"ס, ובענין לימוד שו"ע יו"ד גופא, הנה בטח ידוע לו שמפני קוצר הזמן דלימוד התלמידים בערך הזמן שהיו לומדים לפנים, הנה אין מקדישים כ"כ זמן לדיוקים בפרי מגדים וכיו"ב...

יט) בנוגע... וכן להבחורים שבאו ממרוקו, הנה ידוע מרז"ל אשר תינוק וכו' (ובמילא גם תינוק בידיעת התורה בכלל ותורת דא"ח בפרט) תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, ובפרט בהנ"ל יש להוסיף בהימין מקרבת ולמעט בהשמאל דוחה, כיון שהיותם בהישיבה תכשיר את הדרך אשר יתוספו עוד כאלו הן בהישיבה גופא או שבמקומות אחרים כיו"ב יתוספו, אשר במקומות ובזמנים אלו זהו ג"כ הצלה ממש מהחשך אשר בעולם אשר מביאים שם את המאור שבתורה זוהי פנימיות התורה וכמו שנתאחדה עם שכל האדם שחב"ד שבראש יהי' ממולאים בהם וגופא בתר רישא אזיל, ובמילא יש עכ"פ בזמן הראשון, נאכגעבען זיי בענין הזמן דלימוד נגלה וחסידות, ולעוררם בשעת התועדות, כמובן באופן כללי ולא בדבור לפרטים, על דבר גודל נחיצות לימוד החסידות פנימיות התורה הנקראת נשמתא דאורייתא ואשר זה ממשיך ג"כ חיות בלימוד נגלה דתורה הנק' גופא דאורייתא, וקרוב לודאי שעומדים הם הת' ממרוקו בקישור מכתבים עם חברי' במקומות אחרים, והשביעות רצון שלהם תשפיע ג"כ על חבריהם הנמצאים מרחוק.

כ) בנוגע להת' ממרוקו, הנה ידוע עד כמה שפועל עליהם ומתרגשים מסיפורי צדיקים אשר זהו הדרך לפעול עליהם גם בשאר הענינים.

כא) כבר כתבתי ואכתוב בזה עוד הפעם, שאם מתעכב מענתי על מכתבים, הנה ע"פ הרוב הרי הסיבה היא רק רוב הטרדות, ומדאורייתא אזלינן בתר רובא, ובמילא אין ללמוד בזה כל פשטים אחרים עד שלא בא הענין מפורש ממני.