Letter # 1920

אדר"ח כסלו, תשי"ג

1920 - להתברך בבנים זכרים חו"ק הנה מהנכון שיוסיף הנ"ל אומץ באהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם יתברך

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע בקשת... להתברך בבנים זכרים חו"ק[1]:

הנה מהנכון שיוסיף הנ"ל אומץ באהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם יתברך, וכידוע בספרי הקבלה והחסידות, אשר הולדת אהבה ברוחניות ה"ה סגולה להולדת בן בגשמיות, ובמילא מובן אשר קיום וחיזוק האהבה ברוחניות, והוא ע"י התבוננות בגדולתו ית' כלשון הרמב"ם (הל' יסוה"ת רפ"ב) ה"ז ממשיך חיים ארוכים לאורך ימים ושנים טובות לבנים זכרים בגשמיות,

ולכן בלי נדר עד אחר שתלד זוגתו תחי' בן זכר יתן בכל יום מימות החול קודם תפלת שחרית פרנק או שנים לצדקה, ומהנכון שתהי' צדקה הקשורה באכילה ושתי' של תלמידים עניים, וכשיולד לו בן זכר יתן לו שם ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע יסו"ע, שהוא יוסף יצחק, והשי"ת יזכה את כת"ר לבשר בשו"ט בכל הנ"ל...

בברכת הצלחה בענינים הכלליים ובעניניו הפרטיים.

  1. 1 חייא וקיימא