Letter # 1907

ט"ז מ"ח, תשי"ג

1907 - אבל כמדומה לי שהסיבה הראשונה והעיקרית היא ההפסק בזמן ובלשון אשכנז "די אפגעריסענקייט" שעד עתה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...לפלא שגם במכתבו זה אינו כותב מאומה ע"ד בתם תחי' וכן תמיהני קצת שברשימות אלו המשתתפים במפעלות חב"ד במחנו במקצועות שונים, לא ראיתי את שמו, ובטח למותר לעוררו בנוגע לצור מחצבתו וכו' אשר ע"פ המבואר בכמה ספרי קדש ורואים זה גם במוחש דאבות מורישים לבניהם מכחותיהם ותכונותיהם הם, ובמילא הרי רב טוב צפון בו, ואינו משתמש בזה, ובמילא חבל הן על הסביבה שאינה מקבלת את ההשפעה ובמילא גם עליו, שכידוע המשל שבאמת ובפנימיות הרי יותר משהבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם הבעה"ב. בטח יש לכל הנ"ל כמה סיבות אבל כמדומה לי שהסיבה הראשונה והעיקרית היא ההפסק בזמן ובלשון אשכנז "די אפגעריסענקייט" שעד עתה, אבל העצה היחידה לזה היא, השיבה לענינו ומקומו (מקום ברוחניות שהוא ענין המעלה והדרגא), און דאס איז דאך קיינמאל ניט צו שפעט, ובפרט בתחילת שנה.

בברכת הצלחה ולבריאות הנכונה.

המחכה לבשו"ט.