Letter # 1885

ג' מרחשון, ה'תשי"ג

1885 - מה שכותב כת"ר ששיגר לי מכתב מבשר טוב שנתמנה לראב"ד בעיר ארפוד ואגפי

ב"ה, ג' מרחשון, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא, הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ יושב על מדין, מנהל עדתו במישרים, איש חי רב פעלים, מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר, בנש"ק, וכו' וכו' כבוד הדרת גאונו מוהר"ר מאיר שליט"א אביחצירא[1] רב ראשי דק"ק ארפוד ואגפי' יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ו' לירח האיתנים שנה תשוב"ה, והנה ברך לקחתי וברך לו אשיבנה, ואכפול ברכותי שכתבתי לכהדר"ג לראש השנה, ענינא דכולא בי', לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות בטוב הנראה והנגלה.

מה שכותב כת"ר ששיגר לי מכתב מבשר טוב שנתמנה לראב"ד בעיר ארפוד ואגפי', הנה כנראה לא הגיעני מכתב הנ"ל. אבל ברכה בכל עת זמנה הוא, ואאחל לכהדר"ג שליט"א ברכתי להצלחה מופלגה במקומו החדש לכהן פאר בתור מרא דאתרא, וכידוע פירוש כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, שהענין כפשוטו מרא מלשון אדנות ובעלות, שהמרא דאתרא הוא האדון והבעלים בעיר ולא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות.

ת"ח ת"ח בעד תשורתו היקרה תמונת פני אביו זקנו הרה"ג והרה"ח המקובל ראש ומנהיג עדות בישראל על מבועי היראה ופנימיות התורה מוהר"ר יעקב זצ"ל אביחצירא.

ואחרון אחרון חביב, היא בשורתו הטובה העולה על כולנה שביום כ"ד לחודש אלול נולד לו בן זכר ונקרא שמו בישראל דוד חי לאורך ימים ושנים טובות, והנני בזה להביע ברכותי שיגדלוהו ביחד עם זוג' הרבנית תחי' ואת אחיו שליט"א לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת באמת, ובימיו נזכה לגאולה השלימה על ידי דוד משיח צדקנו דוד מלך ישראל חי וקיים, אמן.

בברכה

כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע ספרי קודש הקדשים אדה"ז זי"ע מן הנ[מ]צא תח"י: תורה אור, לקוטי תורה, ושולחן-ערוך. ובטח יאשר קבלתם.

  1. 1 וויקפדיה