Enjoying this page?

1860 - כשעושים זה בלי פני' צדדית ובלב שלם, אזי מצליח השי"ת למעלה מדרך הטבע


כ"ב אלול, תשי"ב

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מא' תבא, ונהניתי לקרות בו מה שכותב שהכיר את כ"ק אדמו"ר - מוהרש"ב - נ"ע, ותקותי שאין זה זכרון בעלמא אלא שפועל עליו הרמת רוח להגביה עצמו למעלה מן החומריות של עוה"ז הגשמי ומלואו עולם המלא קליפות וס"א וכמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה.

ומה שכותב אשר קשה למלאות עתה את הפעולות הנחוצות, הנה צודק בדבורו, אבל ידוע מרז"ל שהקב"ה אינו מבקש אלא לפי כחנו, ועלינו להתחיל במילוי שליחותינו בעלמא דין וכשעושים זה בלי פני' צדדית ובלב שלם, אזי מצליח השי"ת למעלה מדרך הטבע והוא ע"ד ספור רז"ל קהלת רבה בתחלתו, אשר רבי חנינא בן דוסא כשראה אנשי עירו מעלים עולות ושלמים והוא אינו מעלה כלום - לגודל עניותו - ומצא בחורבה של עירו אבן אחת וסתתה ויפה אותה ואמר הרי עלי להעלותה לירושלים אבל לא הי' בידו לשכור פועלים להובילה, זימן לו הקב"ה מלאכים בדמות בני אדם והסכימו להעלותה בשכר מועט, אבל תנאי התנו "ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו" אשר לכאורה אינו מובן למה אמרו שתתן אצבעך כיון שהם המעלים, והוא ע"ד הנ"ל שצריך לפתוח כחודו של מחט, היינו להתחיל בהעבודה אף שלכאורה ע"פ שכל אנושי אינו רואה איך שיבוא הדבר לידי פועל, ואם עושה זאת באמת ובתמים, מצליח. ועיי"ש בחידושי הרש"ש, והוא הדין לכל או"א מאתנו בכל מקום ובכל זמן.

בטח יודע הוא משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם בחומש תהלים ותניא, ומתחזק בהם, אשר השיעורים ממשיכים תוספת חיות וכח מאלקים חיים לבני ישראל הדבקים בו שהם חיים כולכם היום.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות,

בברכה.