Letter # 1859

כ"ב אלול, תשי"ב

1859 - אבל דבר השוה לכל הוא, שצ"ל לימוד הן בעניני השכלה שבתורת החסידות והן בעניני העבודה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ב) בנוגע לשאלתו מה כוונתי בלימוד דא"ח, אם הוא בענין של עבודה המעורר את הלב, הנה ידוע בכ"מ בשיחות כ"ק נשיאינו הק' שעיקר הלימוד ובפרט לימוד דא"ח הוא ענין העבודה, אבל אין זה אומר צריך ללמוד רק מאמרים שבהם מבואר עניני עבודה, כי גם מענינים שבהשכלה יש למצוא בכן בנוגע לעבודה, ואי אפשר לתת בזה הוראות כלליות, כי זה תלוי בכשרונות איש הפרטי בזמן הפנוי שלו וכו' אבל דבר השוה לכל הוא, שצ"ל לימוד הן בעניני השכלה שבתורת החסידות והן בעניני העבודה, אלא שאופן חלוק הזמן של לימוד זה כמה ללמוד עניני עבודה וכמה לעניני השכלה זהו תלוי במהות איש פרטי ובטח לכשיתייעץ עם זקני אנ"ש המכירים אותו, יורוהו הדרך הנכון לזה, ועוד למודעי מה שכתבתי לכמה מאנ"ש זה מכבר שבכללם צ"ל בלימוד הדא"ח ג"כ הענין דלימוד לעיונא ולמיגרס בכדי לדעת עכ"פ באופן כללי ענינים שבחסידות, ואין בזה סתירה להמבואר בכמה מקומות, אז מי דארף ניט זיין קיין חיצון וחב"ד מאנט פנימיות ובפרט בלימוד החסידות, כי גם הלימוד למיגרס אצ"ל בדרך חיצוניות אלא ע"ד המבואר בלימוד תורה שבכתב וכן בלימוד ספר התניא אשר הגדול שבגדולים אי אפשר לו לירד לתכליתו ואפי' הקטן שבקטנים אפשר לו להשיג עכ"פ מקצת מפירוש הפשוט.

ג) בנוגע לשאלתו, אם מה שלומד עם תלמידיו חומש עם פרש"י ולא מסדרה של השבוע היוצאים בזה שיעור הקבוע מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, אין הדבר כן, כי הלימוד בפרשת השבוע הוא מתאים לפתגם אדמו"ר הזקן, אז מען דארף לעבען מיט דער צייט (עיין ג"כ בשיחת ש"ק מברכים ח' אלול דהאי שתא), ולכן בלוח היום יום שהוגה בשעתו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר הנה בכל יום מסומן שיעור פרשת השבוע שצריך להיות נלמד ביום זה.

ד) הפ"נ שלו נתקבל ובל"נ אקראהו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.