Letter # 1854

כ"ב אלול, תשי"ב - מר כהנוב שי'

1854 - - אחרי השמדות הנוראות ל"ע שנשמד חלק חשוב הן בכמותו והן באיכותו מעם ישראל, הרי במילא גדולה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מר כהנוב שי'

שלום וברכה!

בנועם נודעתי מהנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו, על אודות יחסו הטוב אליהם ועזרתו אשר נתן להם בעת מצוא.

גודל ערך הענין בטח למותר להאריך בזה, וידוע אשר החילוק בין השפעה על גדולים ובין השפעה על קטנים, אשר סטי' קטנה מן הדרך הנכון בהשפעה על גדולים, הרי בדרך הרגיל אין זה אלא דבר קטן, משא"כ בחינוך דור הצעיר, הרי עלול, אפילו שינוי קטן לגרום היזק גדול לכשיגדל, האדם עץ השדה ורואים אנו אשר שינוי קטן בגרעין נוגע בעיקרי גידול האילן איכותו וכמותו.

ואם בכל עת מוכרחה היתה שימת לב מיוחדה לחנוך דור הצעיר הרי עאכו"כ בימינו אלה אחרי השמדות הנוראות ל"ע שנשמד חלק חשוב הן בכמותו והן באיכותו מעם ישראל, הרי במילא גדולה כמה פעמים ככה חשיבות כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל, ובמילא גדולה ג"כ זכות כל אחד המשתתף בשיפור מצב החינוך ובפרט חינוך כזה המקשר את הדור הצעיר עם מסורת אבותינו ועברו הקיים לנצח גם בהווה וגם בעתיד, והן הם יסוד קיום עם ישראל במשך כל זמן גלותנו עד בוא משיח צדקנו בב"א.

תודה כפולה על עזרתו בעבר ובבקשה גם על להבא לתת עזרתו להנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בשעת דחקם, ובודאי יעשה בזה ככל יכולתו ואפשריותו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.