Letter # 1832

ז' אלול, תשי"ב

1832 - נצטערתי במ"ש במכתבו שעוד לא באה ההזדמנות לנסוע להזמין שייטל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בצירוף העתקה ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ידוע בזהר ובכתבי האריז"ל אשר שלשים יום קודם הסתלקות, כבר מתחילה, וא"כ ביום כתיבת המכתב הנ"ל הרי כבר זה בתוך שלשים יום אלו, היינו בהתחלת העלי' שלו לעולמות עליונים אשר במילא זה מעלה ג"כ ביוקר וגודל ערך המכתב. ונהניתי אשר שם לבו להמוסר השכל שאפשר ללמוד מזה והוא התקרבות כ"ק מו"ח אדמו"ר אל כל תלמידיו והשייכים אליו, וידוע המבואר במד"ר שמות (פ"ב, ב) אשר בזה בחנו ג"כ את משה רבינו שראוי הוא לרועה ונשיא ישראל ע"י שימת לבו ביחוד לגבי נדח.

נצטערתי במ"ש במכתבו שעוד לא באה ההזדמנות לנסוע להזמין שייטל, ולפלא עליו שמחמיץ את הדבר כ"כ ובפרט שידוע לו המבואר בכמה מקומות בחסידות ומובן ג"כ בשכל אנושי אשר כל רגע ורגע אפשר לקנות בו עולם מלא או ח"ו להיפך, ואם כן כל רגע ורגע העובר [ו]אינו עושה בענין הנ"ל הרי היתה בידו לבנות עולם היינו להמשיך עי"ז תוספת קדושה בכל העולמות כמובן מאגרת התשובה לרבינו הזקן פרק י"ב, ומפני התרשלות לא נעשה כזה, אבל אין צועקין על העבר, ועכ"פ עתה עליו להזדרז ככל האפשרי בזה, וזהו ג"כ הטעם שהנני שולח מכתבי זה ספעשל דעליווערי.

בטח ידוע לו שיש על יד מחנה ישראל קופה מיוחדת לגמ"ח על ענינים כאלו, והתשלומין הם בתנאים נוחים, ואם זהו העכוב עד עתה הרי חבל שלא יגלה את זה, וכבר הי' הדבר מסודר מכבר, ועכ"פ עתה יזדרז בזה כראוי וידוע מרז"ל אשר זריזות מביאה כו' ובסדר הדברים מסיים (ע"ז כ:) שסו"ס באים לידי רוח הקדש.

בברכת הצלחה בהשפעתו במשרתו החדשה וגם הישנה להחדיר אותם ברוח של יראת שמים ובברכת כתיבה וחתימה טובה.