Letter # 1831

ז' אלול, תשי"ב

1831 - שיעשה בענינים הרוחנים עכ"פ עד שלא יגע בהבריאות בגשמיות ואז יהי' די והותר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ו מנ"א עם הפ"נ [ה]מוסגר בו שאקראהו בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

שמחתי לקרות במכתבו אשר הגדיל זמן הקביעות עתים שלו בנגלה ודא"ח, וטוב יעשה אם יקבע ג"כ לימוד דא"ח קודם תפלת שחרית, וזה שכותב אשר מניעה למצב הרוחני שלו היא חולשת בריאותו, הנה אם כוונתו לחלישות הבריאות ברוחניות אמת הדבר, אבל אם כוונתו לחלישות בגשמיות, הנה איני מסכים על זה שכן הוא, והלואי שיעשה בענינים הרוחנים עכ"פ עד שלא יגע בהבריאות בגשמיות ואז יהי' די והותר וכמרז"ל שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן של ישראל והקב"ה בעצמו פוסק בתוה"ק אשר הגוף צריך להיות בריא, כי היות הגוף בריא מדרכי השם הוא.

בנוגע להתקון ששואל, הנה לכל לראש יהי' אצלו חקוקים בזכרונו עכ"פ איזה קאפיטלעך תהלים, איזה פרקים משניות ואיזה פרקים תניא, ובהלכו ברחוב במקום המותר ובמקום האפשרי יחזור עליהם בעל פה, ועכ"פ במחשבה, נוסף ע"ז הנה יתן - עד י"ט כסלו הבע"ל - איזה פרוטות לצדקה קודם התפלה, ובכלל ירבה באותיות התורה והתפלה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה והסתדרות המתאימה לפניו בגו"ר.