Letter # 1822

ז' אלול, ה'תשי"ב -  מוהר"ר אברהם סנדר שי' נמצוב

1822 - ואבוא בזה על ראשון ראשון וכו'. א) במה שהעיר אשר בלקו"ת בדרושי פרה אדומה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' אלול, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר אברהם סנדר שי' [נמצוב]

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מט"ו וט"ז מנ"א והקודם לו, ואתו הסליחה אשר מפני כמה סיבות נתאחר המענה שלי עד עתה, ובימי הרחמים והסליחות והרצון דחודש אלול שאנו עתה בהם, בטח יסלח על הנ"ל.

ואבוא בזה על ראשון ראשון וכו'.

א) במה שהעיר אשר בלקו"ת בדרושי פרה אדומה משמע אשר השלכת דתולעת השני מרמז שכמו שהתולעת אין כחה אלא בפה, הרי זה תיקון לקלקול פי פרה. אבל לכאורה מוכח ומפורש שם, אשר תולעת השני מתקנת לא פי פרה אלא פי תולעת דלעומת זה (ראה שם דף נ"ז ע"ב, ועוד).

ב) בכל זה הנה הערתו שפי פרה מקלקל נכונה היא, והוא על פי מש"כ במס' שבת (ק"מ סע"ב) בהמה שפי' רע פרה (מה שכתוב שם שגם חמור פיהו רע, אין זה מזיק לאחרים כדמוכח שם). ולהעיר מבמדב"ר ר"פ בלק: שור כחו בפיו כו' מה שמלחך אין בו סימן ברכה.

ג) מובן מעצמו שאין זה סותר כלל למה שכותב במכתבו בענין פי פרה ממה שרואים בחוש שנמצא בתוכן מסמרים וכו', וכידוע מאמר רש"י בכמה מקומות כפטיש יפוצץ סלע.

ד) מה שכותב בהנמצא בשל"ה שענין האשה כושית שלקח משה זהו תלמוד בבלי, במחשכים הושיבני, ומעיר למה דוקא תלמוד בבלי ולא ירושלמי. - כנראה כוונתו להנמצא בשל"ה בהקדמתו בחלק בית חכמה (ט"ז ע"ב) ובמס' שבועות (קצ"ז ע"ב ואילך).

ועל פי המובן שם, הדיוק בזה הוא תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב, שזה בא בעיקר למעט (ולא תלמוד ירושלמי), ועיקר תורה שבעל פה הוא תלמוד בבלי, שבו רבו השקו"ט והפלפולים. ובו מודגש יותר החילוק שבין תורה שבע"פ לתורה שבכתב, שבתורה שבע"פ נוספים כמה ביאורים וכו', אשר גם זה הוא ביותר בתלמוד בבלי ולא בירושלמי (ונתבאר בארוכה, על פי תורת החסידות, בשערי אורה לאדמו"ר האמצעי סד"ה בכ"ה בכסלו, ובהמשך ראש השנה תרס"ו).

ויש להעיר ג"כ, ועי"ז יומתק ביותר שייכות דמשה לתלמוד בבלי בפרט, עפ"י החילוק הנ"ל שבין תלמוד בבלי לירושלמי, שבהבבלי רבו הקושיות הפלפול והסתירות וכו' משא"כ בהירושלמי שתיכף באים לנקודת הענין, והוא על פי מרז"ל (נדרים דל"ח ע"א) אשר פלפולה של תורה ניתן בדוקא למשה רבינו.

ה) במה שכותב שמצא דבר חדש, הטעם שנקרא דוקא רבינו גרשום בשם מאור הגולה, הנה ראיתי מכבר ענין זה בסוף ס' לקוטי מנהגים (מ"א ע"ב) והוא שם בהשמטות, בשם הרב מיכלזון מפלונסק (ואח"כ בורשא) בשם גדול אחד.

ו) לחנם מתנצל על כתבו פירושים והסבירים בעניני תורה, כי הלא זוהי עבודתנו ובקשתנו לתת חלקנו בתורתו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולזוג' ולכל ב"ב שיחיו.