Letter # 1774

י"ג מנ"א, תשי"ב - מוה"ר דובער שי' אליעזרוב

1774 - שהלבינו שערותיו והוא רווק וזה מקשה לו להשיג שידוך, ונפשו בבקשתו להתיר לו לצבוע השערות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר דובער שי' [אליעזרוב]

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מד' תמוז ואח"כ חבילת הביכלעך, ות"ח ת"ח על המשלוח, ובטח כהדר"ג שי' ישלח גם את שאר הביכלעך וכן מכתבי כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) שיש בהם תוכן - ולא רק ענין פרטי היינו מענה על שאלת עצה פרטית וכיו"ב.

ב) בהביכלעך ששלח הנה כמ"ש, ביכל אחד הוא ספר המצות להצ"צ, בין המאמרים הבודדים, חלק גדול הן מהמאמרים שנדפסו בתורת חיים, ובהביכל השני בחלקו מהדרושים שנדפסו בלקו"ת, זהו מה שראיתי קודם העיון הראוי, וכאשר ירשה הזמן, אפשר יהי' לברר גם אודות שאר המאמרים.

ג) בנוגע לשאלתו שהיתה לפניו, באחד שהלבינו שערותיו והוא רווק וזה מקשה לו להשיג שידוך, ונפשו בבקשתו להתיר לו לצבוע השערות:

הנה הענין דלא ילבש כו' ולא יהי' כלי גבר וכו' יש בזה כמה סוגים, שמלת אשה או כלי גבר שזהו עפ"י ד"ת, כמו (כלי זיין שאסור לאשה לצאת במלחמה ע"פ תורה [דבמילא כלי זיין גנאי הוא אצלה (שבת סג, א) ובזה מובן פשיטותי' דראב"י (נזיר נט, א) ובת"י לפרש קרא בכלי זיין. ובזה אין חולק עליו], כי כל כבודה בת מלך פנימה או) ענינים התלוים בצניעות וכיו"ב. ב) דברים שהם שמלת אשה מפני הטבע כמו ענינים התלוים ביופי, דאין אשה אלא ליופי, ג) ודברים התלוים במנהג.

והנה זהו דבר פשוט, שאלו מסוג האחרון, אפשר שיהי' חל בהם שינוי, היינו שאם השתנה המנהג ישתנו גם הדינים דלא ילבש... וכן גם פשוט שדבר האסור ע"פ תורה הרי גם אם נשתנה המנהג (וכמו אשר הדרה במלכותא דנשי, סוף מס' תמיד) בכ"ז אסור לשאת כלי זיין. בנוגע לסוג האמצעי, הרי יש מקום לכאן ולכאן. אבל קרוב יותר לומר שכיון שאין זה מדין תורה הרי תלוי זה במנהגו של עולם במדינה פלונית.

ובמילא גם בנוגע לדידן, כיון שכמה נשים צובעות עתה שערותיה משחור ללבן, מפני המאדע, וכן כבר נפרץ הגדר שכל האנשים אפי' אלו שכבר נשתדכו רוצים להראות ליותר צעירים, ובמילא צובעים שערותיהם, וכיון שזה נכנס בסוג האמצעי, סברא לומר שנפרץ הגדר. ואף אם פרצוהו פריצים ובעיקר אינם יהודים, אבל בכ"א כבר נעשה זה ללבוש גבר. ורק יפוי דנשים נאסר* (שבת נ, ב).

מובן מעצמו, שכל הנ"ל אינו אלא להלכה ובשו"א לא בהנוגע למעשה. ולכן קצרתי בזה מבלי הבאת ראיות מש"ס וראשונים, כיון שאינו כ"כ לפועל. ואין הזמן גרמא להאריך.

ובהנוגע לפועל, הנה כבר דשו בזה כמה מהאחרונים, יעיין בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ק ח"א סי' ר"י, ובמקומות שהביא, ספר מאורי אור (קצור שו"ע יו"ד לסי' קפ"ב), שו"ת מהר"י אשכנזי (אבד"ק זאלטשוב) חלק יו"ד סי' י"ט, שו"ת דברי חיים יו"ד סי' ס"ב, שו"ת מהר"מ שיק, יו"ד סימן קע"ג, שו"ת מנחת אליעזר ח"ד סי' כג. שדי חמד כללים ל כלל קט"ז, ושם הובא תוכן מכמה ס' הנ"ל.

בברכה לבריאות הנכונה. ויה"ר שיהיו נשואי בנו, וביום שיגבילו משני הצדדים, בשעה טובה ומוצלחת.