Letter # 1706

י"ד תמוז, תשי"ב

1706 - בתו הצעירה... תחי' שהתחילה פתאום לגמגם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' תמוז, בו כותב ע"ד בתו הצעירה... תחי' שהתחילה פתאום לגמגם:

הנה בטח שאלו עצת רופא מומחה למקצוע זה, אף שבכלל אין מה להתפעל ויש לחקור כי קרוב הדבר שאירע לה איזה פחד פתאומי וכאשר יבררו סיבת הפחד ויבארו לה שאין לזה מקור הנה לאט לאט יעבור הגמגום, ואולי כדאי להחליף החדר בו לנה, וכן לבדוק המזוזות בכל דירתו שיהיו כשרות והשי"ת יצליחו שיוכל לבשר טוב שחזרה בתם לאיתנה.

אקוה אשר יודע הוא משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם שיעור תהלים - כפי שנחלק לימי החדש אחר תפלת שחרית בכל יום, לימוד פרשה חומש עם פרש"י בכל יום מהסדרה של השבוע, ושיעור תניא כפי שנחלק לימות השנה, ומחזיק בהם, אשר הם צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך לכאו"א.

בברכה.