Letter # 1693

ט תמוז תשי"ב - בנימין שי' מנדלזון

1693 - היכולת להביא את משיח צדקנו זה מכבר על ידי יחודים וכו'

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ ורב פעלים וכו' מוהר"ר בנימין שי' מנדלזון

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' תמוז...

ולהעיר במה שכותב כת"ר אודות היכולת להביא את משיח צדקנו זה מכבר על ידי יחודים וכו' - ממה שכותב אדמו"ר האמצעי בשערי אורה ד"ה יביאו לבוש מלכות פצ"ד ואילך בביאור החילוק דבעתה ואחישנה.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל בקשר עם ימי הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל אשר בודאי ימצא בו כת"ר רוב ענין.

בברכה וכבוד.