Letter # 1692

ט תמוז תשי"ב - דוד נ"י מירמן

1692 - דבריו היוצאים מהלב למען המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, היו לי לעידוד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנעלה, איש המעלה עסק רב פעלים בתמיכת אהלים וכו' וכו' הא' דוד נ"י מירמן נשיא הועד הישראלי במראכש, מרוקו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי אגרתו זה מזמן, ומשום רבוי הטרדות לא יכולתי לענות מקודם.

דבריו היוצאים מהלב למען המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, היו לי לעידוד, והנני מקוה אשר כמ"ע וחברי הועד הם מהאומרים מעט ועושים הרבה, ותמיכתם ועזרתם להמוסדות הק' הנ"ל תלך מחיל אל חיל בתוספות כח ועוז, כמו כל דבר חי שהולך וגדל, וכפסק חז"ל שמעלין בקדש.

ולקראת חג הגאולה דיב-יג תמוז - גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא הדור, אשר בשמו דוגלים מוסדותינו הנ"ל, שהיתה גאולה כללית ונצחון התורה והיהדות - מוסג"פ קונטרס יב-יג תמוז, ה'תשי"ב שהוצאנו לאור מתורתו של רבינו, ובטח יזכה בזה גם את סביבתו.

בברכה.