Letter # 1674

מוה"ר אלי' חיים שי' רויטבלאט א' תמוז תשי"ב

1674 - להדגיש הכרח ההנהגה במצות מעשיות בחייהם היום יומי, ובמוחש ראינו שעי"ז אפשר לרכוש כמה וכמה ילדי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' תמוז תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר אלי' חיים שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ד סיון, בו כותב ע"ד השגשוג - שטייגען - של תשב"ר שתחת השפעתו בלימודם, ובטח כן הוא ג"כ בעניני יראת שמים ומצות מעשיות, ויה"ר מהשי"ת שיקוים בזה פסק רז"ל מעלין בקדש...

בענין שאלתו אם ילמוד אחד מהחרדים בבי"ס הנ"ל עניני דת, או שיש לחשוש שעי"ז ימושכו לשם תלמידים כאלו שבלא זה לא היו מבקרים בי"ס כזה, הנה כנ"ל כיון שאינו מבאר מה החסרון בבי"ס זה ומהו תכנית הלמודים מטרתו וכו', הרי גם המענה שלי אי אפשר, אלא בדרך השערה, אשר יש לכאורה ללכת בדרך המיצוע, שילמוד שם איש ירא אלקים וחרד עניני דת, אבל לא ממהות כזה שלימודו יכול לשמש בתור הכשר על המוסד כולו, ואחכה לפרטים נוספים בכל הנ"ל.

מ"ש שבשעה מצומצמת א"א לפעול הרבה תלמידים, הנה באם שלא ילמדו שעה מצומצמת ילמדו שעה ארוכה, הרי אז אין לסדר שעה מצומצמת, אבל כפי המובן ממכתבו באם לא ילמדו שעה קטנה לא ידעו התלמידים כלל ע"ד עניני דת ומצות מעשיות, ואז הרי גם בשעה מצומצמת אם רק יהי' מורה מתאים, יוכל לפעול רבות בתלמידים ובפרט שבדבורו עמהם יש להדגיש לעתים תכופות וקרובות שאין להסתפק כלל וכלל בלימוד לשעה קלה, אלא שצריך לכנוס לחדר וכיו"ב, מקום שם לומדים איזה שעות למודי קדש, ונקודה השני' שבדבורו עמהם להדגיש הכרח ההנהגה במצות מעשיות בחייהם היום יומי, ובמוחש ראינו שעי"ז אפשר לרכוש כמה וכמה ילדים ולהוציא יקר מזולל.

בברכה להצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.