Letter # 1607

הנהלת אגודת חב"ד, ד' עליהם יחיו

1607 - - ג' סיון, תשי"ב ברוקלין

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי להרה"ח מוה"ר... ומטובם לכתוב לי חוו"ד בזה, ואם מתאים הנ"ל וזוגתו שיחיו להנהגת גן, הנה מהנכון הי' לעזור להם בזה בהלואה ובסיועים אחרים המתאימים, ובמשך הזמן הרי בטח תוכל להיות תועלת גדולה במציאות גן ילדים הנוסד ומתנהל מתאים לרוח חב"ד.

ועל של עתה באתי ועל של עיקר - להודות מקול"ע [=מקרב ולב עמוק] על הסידור של הלוית אחי ז"ל כדבעי, ויה"ר שמכאן ולהבא זאל מען ניצען איינער דעם אנדערען נאר אויף פרייליכע און געזונטע זאכען.

בברכה - בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות - ולהצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן