Letter # 1520

הסדרים בישיבה במנטשעסטער. אריכות התל' בתפלה

1520 -מוהרי"ז הלוי סגל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יהודא זאב שי' הלוי [סגל, מנטשסטר ]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע ע"ד הבר מצוה של בנו פסח שי', מוסג"פ מכתבי אליו, ויהי רצון מהשי"ת אשר ישבע מאתו רוב נחת אידישן נחת חסידישן נחת מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וגדולה זכות התעסקות כת"ר בקירוב לבם של בנ"י לאביהם שבשמים ומדתו של הקב"ה ה"ה מדה כנגד מדה לראות רוב נחת בבניו ובתלמידיו שיחיו.

נהניתי לקרות במכתבו ע"ד הסדרים בהישיבה בזמן העבר ותקותי חזקה שגם לזמן הבע"ל ירבה גבולם בתלמידים הן בכמות והן באיכות ויצליחו בהשפעתם עליהם לקרב את לבן להאיר נפשם רוחם ונשמתם בהפנימיות דנר מצוה ותורה אור, שזהו מעורר ג"כ את הפנימיות שבנפש וכמ"ש בקשו פני את פניך ה' אבקש, אשר הדרך הסלולה זו היא ע"י לימוד פנימיות התורה, ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה הן מצד המורים והמשפיעים והן מצד התלמידים והמקבלים.

בברכת רוב נחת מבנו הב"מ הנ"ל והצלחה בענינים הכללים והפרטיים.

נ"ב: במ"ש במכ' בענין הנהגת התלמידים... שי' שאין דעתו נוחה כ"כ מהאריכות שלהם בתפלה וכו' כיון שאין זה מתאים להנהגתם בשאר הענינים וחושש הוא ליוהרא וכו', הנה אולי צודק בטענותיו אבל ידוע הוא מהמוחש הנראה לכל המעיין בטיב הנוער בדורנו זה, אשר בשבילם ביחוד הוא תקופת משבר ולכן צריך להזהר ביותר מכל ענין שיוכל להחליש את כח ההתנגדות שלהם להרוחות הנושבות בתבל, ואם גם יש ענינים כאלו שמצד מצבם עתה הרי עוד לא באה העת והזמן בשבילם להתעסק בכמו אלה, הנה כיון שעכ"פ זהו ענין המוסיף עוד פרט אחד לעמוד בתוקף נגד הרוחות המנשבות ברה"ר, אחריות הוא להסיר לבטל או להחליש את הענין, ואם לדעתו יש סתירה בין האריכות בתפלה והנהגתם בשאר הענינים הרי צריך להשתדל בניחותא אבל בתוקף שייטיבו דרכיהם בשאר הענינים אבל לא לבטל ענין האריכות בתפלה וכו' כיון שסו"ס ה"ז מוסיף יראת שמים און אפגעטראגענקייט פון וועלטישע תענוגים, ולו גם יהא בדרך מקיף, ומובן שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות על אתר אבל כפי שמתאר הוא במכתבו הרי חוו"ד היא כנ"ל, ותקותינו תקות כת"ר ותקותי אני שיקויים פירוש רז"ל עה"פ אין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו (יעוין זח"ג רמא, ב).