Enjoying this page?

1269 - ה כסלו תשי"ב אם מוכרח לקצר, אבל לא לבטל שיעור

לקרב לאבינו בשמים בתומ"צ וחסידות

מניחים פנס ברחוב. אין להסתפק באור שבבית

עי"ז מתקבצים בלי יגיעה, מושך אנשים שברחוב

וככל שיחשך הפנס מאיר ביותר.

בשביל החתונה אם מוכרח לקצר אבל לא לבטל שיעורי תורה. בפרט שצריכים את ברכות הקב"ה.

חש בראשו יעסוק בתורה. פירוש בזה