Enjoying this page?

1265 - ג כסלו, חלומות שמפריעים

לבדוק המזוזות

לברר אם לא פגעה בכבוד איש או אשה מבני ישראל, ולבקש מחילה. 

לפני הדלקת נרות ש"ק ויו"ט ליתן לצדקת רמבעה"נ.

לפני קשעהמ"ט לקרוא בזכרונות של הרבי הריי"צ