Letter # 1265

None

1265 - ג כסלו, חלומות שמפריעים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

לבדוק המזוזות

לברר אם לא פגעה בכבוד איש או אשה מבני ישראל, ולבקש מחילה. 

לפני הדלקת נרות ש"ק ויו"ט ליתן לצדקת רמבעה"נ.

לפני קשעהמ"ט לקרוא בזכרונות של הרבי הריי"צ