Letter # 773

ז' תשרי, ה'תשי"א - מו״ה ירוחם ליינר

773- Night and day unite; failures turn to light. Each tzaddik has their level of righteous days.

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' תשרי, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"צ הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק וכו' מוהרר"י[1] שי'[2]

שלום וברכה!

בזה הנני לאחל לכת"ר חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ויהי רצון שחפץ הוי' בידינו יצליח, להיות מהמסייעים בהפצת תורת הבעש"ט גם חוצה, שזהו הכנה וכלי לביאת משיח צדקנו.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

מוסג"פ הקונטרס לר"ה - מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - שהו"ל. ובודאי ימצא כת"ר חפץ בו.

הערה בקיצור מענין עבודת האדם לקונו בימי התשובה האלו: בתחילת בריאת העולם נאמר ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. שתי סברות בזמן: המשך אחד או מפסקי מהדדי. וי"ל שבזה מחולקים סוגית הש"ס ורבא בנזיר (ז,א)[3]. אבל לכל הדעות לילה ויום - אחד הוא, ולא מפסקי. כי יום ולילה הוא מקרה נוסף על הזמן, ולא ממהותו. 

משא"כ יום אחד מחברו יש סברא דאיפסק, כי כל יומא ויומא עביד עבידתי' דוקא (זח"ג צד, ב) ולכן יש ז' ימים מחולקים זה מזה, ורק ז', כי אח"כ חוזר הלילה: יום ראשון כו'.

ובעבודת האדם לקונו: לילה ויום - הנה סו"ס לא ידח ממנו נדח וזדונות נעשו לו כזכיות כי יעביר את רוח הטומאה, ולילה כיום יאיר. אבל יומי מיפסקי, כי גם לעת"ל כל צדיק נכוה מחופתו של חברו. ואכמ"ל.

  1. 1 ירוחם
  2. 2 ליינר
  3. 3 גבי יומי וכו' רבא אמר לך