Letter # 883

None

883-'כ"ו טבת ,מו״ה ניסן טלושקין קדיש יב"ח. ע"י צדקה מוחו ולבו זכים כו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות וכו' מוהרר"ן שי'[1]

שלום וברכה!

קבלתי את שני מכתביו. ות"ח על השקו"ט אשר בראשון מהם בנוגע למעין שנפסק. ובמש"כ בשני שהגדול דמינסק ציווה לאמר אחריו קדיש יב"ח דוקא - יש להעיר ממש"כ בס' משמרת שלום דבכגון דא שומעין לדברי המת, וא"כ משמע דאין בזיון לאבל בזה שאביו רשע (סנה' מו, ב). וצע"ק שרואין במוחש שלא כן הוא. ועייג"כ ש"א כ,ל.

מוסג"פ החוברת לכ"ד טבת. כן העתק[ה] ממכתבי השייך לזה, אשר תקותי שיענין את כת"ר שליט"א.

מוסג"פ הקבלה על נדבתו להמרכז לעניני חנוך. ויה"ר שיתברך בברכתו של אדמו"ר הזקן (תו"א בתחילתו) אשר ע"י מצות הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה - ויעויין בהגהה לדרוש זה בלקוטי תורה לג' פרשיות השייכות דזה כה ככה.

כבקשתו הזכרתיו להמצטרך בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו והשי"ת ימלאה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לכת"ר ולתורתו,

מנחם שניאורסאהן

  1. 1 טלושקין