Letter # 877

None

877- כ״ג טבת, מוהר"א ברנהולץ התעסקות בטהרת המשפחה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו' מהור"א שי'[1]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' חנוכה בענין התעסקותו בטהרת המשפחה ובקשתו שאשפיע על הרב יאנג שי' שיסע למחנו בענין זה,

כפי הידיעה שקבלתי מהרב יאנג שי' הנה נוסע הוא לארצה"ק ת"ו על שבועות אחדים, וגם בשובו מנסיעתו הנה לא יוכל לנסוע למחנו טרם שיקבל מכתב שהרבנים דמחנו תומכים במפעל.

ובכן, כנראה מדבריו, הנה אם כ' רוצה לסדר הענין צריך להשיג איזה מכתב שבו יהי' נאמר כי הרבנים תומכים בענין כו'.

ויתן השי"ת שחפץ ה' בידו יצליח.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

  1. 1 ברנהולץ