Letter # 1082

להתלמידים הבאים מאמעריקא הדרומית

1082- ה' תמוז, תשי"א תל׳ דרום אמריקה אופני ההשפעה על דרום אמריקה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' תמוז, תשי"א

להתלמידים הבאים מאמעריקא הדרומית

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבכם, שמחתי להתבשר מבואכם בכתובים עם קהילות שונות באמעריקא הדרומית, ואשר נראות כבר איזה תוצאות טובות מעבודתם, בטח תמשיכו לעמוד בקישור עם אלה, שהתחלתם כבר, ותתאמצו להרחיב את פעולותיכם במדה האפשרית לכם בהם אם לסדרי לימודיכם.

ובודאי השתדלו לנצל כל הזדמנות אשר המושפעים על ידיכם בערים השונות יהיו כטופח על מנת להטפיח בהשפעתם על סביבתם.

השאיפה לתרגם הוצאות שונות מהמל"ח בשפות המדוברות באמעריקא הדרומית טובה ונכונה, וכדאי שישתדלו בזה, ובתחילת הדבר באופן מימיוגראפי (סטענסיל) לאחר שימצאו מעתיק מומחה. ולהעתיק רק מאמרים בודדים וכיו"ב.

ובפרטיות תתדברו בזה עם ה"מרכז לעניני חינוך" הבקיאים בענינים אלו.

כן כדאי להתדבר עם הדר. גרינבערג אם יש אפשרות להדפיס שם באיזה מכ"ע כללי או השייך לביה"ס איזו מאמרים הנ"ל.

גם יש לברר אם יש שיעורי לימוד בביהכנ"ס וכיו"ב ובפרט בש"ק ואם אפשר לסדר כאלו אם ישלחו מכאן ספרים (כמובן רק עקז' אחדים, ולא בשביל כאו"א מהשומעים) כמו חומש, קצושו"ע, עין יעקב וכו'.

תודיעו גם להבא מהתפתחות פעולותיהם, ויהי נועם ה' עליכם ומעשי ידיכם, ותתברכו בכל הדרוש לכם בגשמיות וברוחניות.

בברכ[ת] הצלחה בלימודיכם ובעבודתכם להאיר את חושך העולם באור תורה ומצות ביראת שמים.