Letter # 843

ז' דחנוכה, ה'תשי"א

843 - Establishing Public Reading Halls with Access to All Kehot Publications

ספרי׳ לספרי קה״ת באה'ק

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' דחנוכה, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"... שי'

שלום וברכה!

הציעו לפני אשר מהנכון שיהיו באה"ק איזה מקומות מרכזיים שיתרכזו בהם כל הוצאות שהופיעו לאור על ידי קה"ת, בתור אולמי קריאה בעד הקהל[1].

והנה בכלל הנני מסכים לזה, אלא שאיני רוצה להכנס לתוך פאליטיק, ולכן הנני רוצה לשמוע חוות דעתו בזה, לאן ולמי - ולאיזה מוסד משלנו - לשלוח את הספרים.

בברכה וכבוד,

מנחם שניאורסאהן

 

  1. 1 עיין לקמן מכתב 873 - הנה כדי שיהיו ספרי קה"ת מצויים לכל דורש, מסדרים אנו עתה להמציא ספרינו למקום כללי פתוח לרבים, בכמה מעיירות ארצה"ק ת"ו, וגם לירושלים עיה"ק ת"ו נשלחו כל הספרים הנ"ל, והי' כל שוחר דא"ח יבוא לשם לרוות צמאונו