Letter # 842

ז' דחנוכה, ה'תשי"א - מהרש"ח שי' קסלמן

842 - The Advantages of Yeshivah Life in Lubavitch: Escape from Big City Distractions

העברת הישיבה מת״א ללוד, אופן לימוד דא״ח

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' דחנוכה, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהרש"ח שי'[1] שד"ר

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחנוכה אשר מחמת הטרדות המרובות נתאחר בהופעתו.

מה ששואל חוות דעתי בענין מה שעלה בדעתם להעתיק הישיבה מת"א ללוד, וטעמם ונמוקם עמם בכדי שלא יבלבל שאון עיר ת"א להשקידה בלימודים וכו', גם חסים הם על איבוד הזמן בהליכה מבית אחד לחברו, וכו',

הנה לפי דעתי נכון הדבר במאד, וכמה פעמים שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"ד ישיבת כרכים קשה, והפליג בהמעלה שהיתה להישיבה בליובאוויטש ששם היתה הישיבה עיקר ושאר עניני העיר לא תפסו מקום כלל לבלבל את התלמידים הקטנים בדעה ואפילו לא הגדולים, משא"כ בניו-יארק וכו'.

ועל אחת כמה וכמה במצבם עתה, שיש לקוות לתועלת גדולה אם תהי' הישיבה במקום שהיא תהי' עיקר ושאר עניני המקום יהיו טפלים או לא יתפסו מקום כלל.

אבל בכל אופן לפי דעתי צריך להשאיר איזה כתה או מחלקה בת"א ג"כ, כדי שזה יהי' ממוצע וצינור אשר על ידו יהי' נקל יותר להמשיך ילדי ת"א וסביבותי' להישיבה בלוד.

מובן שאין זה אלא מענה על שאלתו לפי מה שמתאר את המצב על אתר, ואולי בהתאם לתנאי המקום האנשים והזמן שלא הודיעני איז דא זאכען וואס מ'דארף באווארענען.

בנוגע לשאלתו בענין לימוד החסידות - א"א לי להאריך בלי ידעי יותר פרטים ע"ד מצב כשרונות התלמידים וסגולות המשפיעים וכו'. אבל שתי נקודות כלליות בלימוד תורת הדא"ח, שלפי דעתי צריך להיות בכל ישיבות ליובאוויטש, והן: (א) צריך להכין את התלמידים באופן שבמשך זמן לא ארוך יוכל כל אחד לחזור מאמרי דא"ח באופן שיפעול על השומעים, וגם על אלו שאינם משכילים בתורת הדא"ח. (ב) ידיעה יותר רחבה בתורת הדא"ח. ולדאבוני, ענין השני מורגש בו חסרון גדול ביותר, אפילו בתלמידים שלמדו כמה שנים את תורת הדא"ח, וכמה ענינים יודעים הם לעומקם, אבל מספר ענינים שיודעים קטן הוא במאד מאד. ואי איישר חילי, הייתי מנהיג בכל מקום ומקום לימוד תורת הדא"ח לא רק לעיוני אלא שיעור מיוחד למיגרס (אף שבכלל מאנט חב"ד פנימיות), פשוט וויסען ענינים.

בפרישת שלום כל החבורה שתחי' והצלחה בהשפעתו על תלמידיו שיחיו, ושיוכל להיות מוסיף והולך בהארת אור החסידות ולהאיר גם בחוץ, שזה ענין חנוכה: הדלקת אור, מוסיף והולך באור וקדושה, פוחת והולך בצד שכנגד, וההדלקה היא לכלות רגלי דתרמודאי מן השוק, וכמבואר בדא"ח, ובימינו נעשה זה ע"י ההשתדלות בהפצת המעיינות חוצה.

בברכה ופ"ש,

מ. שניאורסאהן

בטח יודיע בשו"ט משלום נכדיו שי'.

הפ"נ - קראתי על הציון - ביט"כ[2] ובער"ח.

 

  1. 1 קסלמן
  2. 2 בי"ט כסלו