Enjoying this page?

840 - Supporting the Three Institutions: Merkaz, Machneh Yisroel, and Kehot

תמיכת המל'ח מחנ"י וקה"ת


ד' דחנוכה, ה'תשי"א - מוה"ר שמואל דוד שי' רייטשיק ומוה"ר יהודא ליב שי' פויזנר

ב"ה, ד' דחנוכה, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצרכי ציבור באמונה וכו' מוה"ר שמואל דוד שי'[1] ומוה"ר יהודא ליב שי'[2]

שלום וברכה!

בנועם שמעתי כי ביום ד' הבע"ל עתידה להתקיים בבית ידידנו הוו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו' הר"מ שי' וועקסלער[3] אסיפה מיוחדת לדון על דבר סיוע ממשי לעבודת המרכז לעניני חינוך.

מוסג"פ העתק מכתב שכתבתי לפני ימים אחדים לאסיפה מעין זו למען המרכז לעניני חינוך מחנה ישראל וקה"ת שנתקיימה בניו-יארק. ממכתב זה יראו מה היא השקפתי ודעתי ובקשתי ביחס לעבודה זו ולחובה ולזכות אשר ביד כל אחד ואחת להשתתף בעבודה זו להחזקת והרחבת עבודת ג' המוסדות האלה. ובודאי יפרסמו תוכן מכתבי הנ"ל בין המשתתפים באסיפה הנ"ל אשר זכו לקחת חבל בעבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וכן בכל מקום אשר יביא תועלת.

והנני מקוה לשמוע בקרוב מהפעולות הממשיות של אסיפה זו ומהפירות הטובים שיצאו מזריעה טובה זו וגידולי' בעתיד. ובטח יודיעו גם שמות כל המשתתפים.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

 

  1. 1 רייטשיק
  2. 2 פויזנר
  3. 3 ראה מכתב הבא