Letter # 818

ח' כסלו, ה'תשי"א - מו"ה שלמה שי' מטסוב

818 You're chosen to bring Chasidic teachings to Africa. Obstacles emphasize the work's significance

בשליחותו לקזבלנקה. הפצת המעיינות חוצה

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, ח' כסלו, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלמה שי'[1]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח כסלו, הנני ממהר לענות עליו ולהודיעו אשר לפי דעתי חזק יעמוד בדעתו אשר הוא הוא אחד מאלו שזכו להשתתף באחד מסניפי עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ובפרט סניף כזה אשר הוא משמש להפצת המעינות חוצה במלוא מובן המלה. ופירושו כמשמעו, להביא המעינות למדינת אפריקה ולהפיצם שם, גם בין החוגים שלעת עתה עדיין יש לקראותם בשם "חוצה", וזה יהי' אחד מתפקידיו להכניסם ולהעמידם בקרן אורה של אור תורה עם המאור שבה הוא פנימיות התורה, דהיינו תורת החסידות.

ומה שהיו ואולי עוד ישנם איזה מניעות ועיכובים הרי אין זה אלא ראי' נוספת לגודל ויוקר הענין. וכידוע בתורת החסידות בביאור המושג "יוקר" שיש לו ב' פירושים שווער און טייער.

טלגרפו היום לקסבלנקה בנוגע להניירות בשבילו ובשביל זוג' ת', ובכל אופן תקותי שבחודש זה הוא חודש הגאולה גם ענין זה ינצח ויפוצו המעיינות חוצה.

וכבר כתבתי בהקדמה לקונטרס י"ט כסלו בקצרה בענין הביטוי של משיח - יפוצו המעיינות חוצה, אשר ידוע בדין מי מעין שיכולים הם לטהר גם מים שאובים ובלבד שלא יפסקו ממקורם. וכהמשנה מקואות פ"ה, מעין שהעבירו על גבי בריכה, מה שאין כן מעין שהפסיקוהו אין לו דין מעין. כן הוא הכרעת הצ"צ בשו"ת יו"ד סקס"ד ס"ב, ובשער המילואים ח"ג דף ל"ז ע' א, ב. ועל פי שיטת הראב"ד הרשב"א הרמב"ם בפיה"מ וכו' שהמשנה מדברת בבריכה ריקנית, ודלא כשיטת המהרי"ק (הובא בבית יוסף).

ואפילו לשיטת מהרי"ק בריכה מלאה מים הרי היא כמעין דוקא על ידי מי מעין המחוברים למקורן.

תנאי נוסף בזה לדעת הרמב"ם פ"ט ה"ט שצריכים מי המעין לצאת מן הבריכה.

ובנוגע לעניננו, בענין הפצת המעיינות חוצה, צריך להיות שהמים שאנו משפיעים יהיו מקושרים במקורם ע"י התקשרותנו בנשיא דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהוא הוא הבעש"ט בדורנו זה, ולדעת הרמב"ם תנאי נוסף בדבר שצריכים מי המעין להתפשט גם להלאה, היינו שלא להסתפק במה שהוא טופח על מנת להטפיח, אלא שההטפחה תהי' באופן כזה שגם היא תהי' טופח על מנת להטפיח, כדוגמת מי המעין שאין נשארים בהבריכה, אלא פועלים שמים יוצאים גם חוץ לבריכה ופועלים פעולתם גם חוצה דחוצה.

ויש לומר דמרומז הענין באגה"ק (כ"ז) דהסתלקות וביאורה, בהלשון גדל גידולי גידולים כו', ובתורת הנגלה בדרשת רז"ל על הפסוק לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך גו'.

בברכת הצלחה והסתדרות טובה ביחד עם זוג' תי', בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכ' מח' כסלו. וכבר כתבו להרה"ח וכו' הר"מ שי' ליפסקער שיודיעו בהקדם הפרטים בזה, ואז יגיש, ביחד עם זוג' תי', בקשת רשיון לכניסה למעקנעס.

  1. 1 מטסוב