Letter # 1179

1179 - ח אלול, בניין מקוה: רבנות ריא דע זשענעירא

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ח' אלול, תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי בעתו, ושמחתי לקרות בו אשר לאט לאט התחיל להתעסק לתקן את הענינים בקהלתו, ובטח בהשתדלות הראוי' ובאופנים המתאימים יצליח השי"ת את עבודתו וילך מחיל אל חיל בהחזקת היהדות ובהפצת התורה בכל סביבתו.

ביחוד שמחתי לקרות במכתבו אשר התחיל באסיפת כספים לבנין המקוה, וא"מ מה שמסיים אח"כ שמוכרח הוא לדחות את הבנין.

בנוגע למה ששואל דעתי בענין הרבנות בריא דע זשאנעירא, הנה כפי הידוע לי מסובך שם הדבר, ולא כ"כ "חלק" ואם רואה הוא הצלחה בפעולותיו בקהלתו, הרי עכ"פ לע"ע אין כדאי להסתבך בענין ריא דע זשאנעירא.

כבקשתו בהפ"נ בסוף מכתבו, הנה כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו ואת ב"ב שי' לכאו"א להמצטרך לו.

מוסג"פ קטע משיחת התועדות שבת מברכים אלול, וכן מכתבי הכללי לתלמידי בתי חינוך להתחלת הלימודים, ואם יוכל להביא איזה תועלת בעבודתו, הרי ישמח לבי גם אני.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.