Letter # 813

ער"ח כסלו, ה'תשי"א - מוהר[ש]"י שי' זוין

813 - Participate in municipal elections across Israeli cities for maximum religious representation.

להשתתף בבחירות לעיריות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ער"ח כסלו, ה'תשי"א

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב איש רב פעלים וכו' וכו' מוהר[ש]"י[1] שי' זוין

שלום וברכה!

תמול נשלחה מברקה מאת כ"ק אדמו"ר הרמ"ש שליט"א על שם כת"ר והר"מ שי' גורארי', וזה לשונה:

"במענה לשאלת רבים נא לפרסם דעתי הצעתי ובקשתי להשתתף בהמון בחירות לעיריות ולהצביע בעד רשימות חרדיות באופן שיובטח מספר הכי גדול של חרדים בעיריות. בתודה ובברכה".

החתימה

בטח יאשר קבלת המברקה ומהתוצאות בזה, ות"ח מראש.

בשם המזכירות

  1. 1 שלמה יוסף