Letter # 811

כ"ח מרחשוון, ה'תשי"א - מוה"ר יצחק אהרן שי' שו"ב גולדין

811 - How can you say life's all negative? Privileged to serve, fulfill Rebbe's wishes.

זכרונותיו. התעסקות בעבודת החנוך

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ח מרחשוון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ התמים מוה"ר יצחק אהרן שי' שו"ב[1]

שלום וברכה!

בעונג קראתי מכתבו (בלי הוראת זמן הכתיבה) המודיע אשר התחילה התעמולה בענין הת"ת וכן בדבר המלמדים ההולכים אל התלמידים ללמוד עמהם בבתיהם.

כן נתקבל בשעתו מכתבו מקודם ר"ה המודיע מסדר שנות ימי חייו בקצרה, ובהמשך לזה הנני בזה בבקשה כפולה ומכופלת כיון שמזכיר שהוא הי' מן המשמשים את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בראסטאוו בשנת תרפ"א, לרשום כל מה שזוכר מהעת ההיא ומאד מאד אכיר לו תודה אם ימלא בקשתי זאת, וכל שיפרט ברשימות הנ"ל הרי זה משובח, והנני מקוה ששמורים הדברים בזכרונו וימלא בקשתי על מילואה.

ואבוא בדברים אחדים מהענינים שבמכתבו

(א) בסוף רשימת סדר ימי חייו לאורך ימים ושנים טובות מסיים "כל ימי שנותי רעים", וזה בא בהמשך מה שמזכיר שלמד שש שנים בישיבת תו"ת, זכה לשמש את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעניניו הפרטיים (אשר גם ענינים פרטיים של נשמה כללית כלליים הם), זכה למלאות רצונות של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"י עבודה בעסקנות ציבורית, ובמשך שש שנים אח"כ אסרוהו במאסר, וגם שם השפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על ידו בהפצת התורה והיהדות ובקיום המצוות מעשיות בפועל וכו' וכו', ואם אחר כל זה כותב אשר כל ימי שנותיו רעים היו, איני מבין מהו טוב בעולם.

(ב) נהניתי במאד לקרא במכתבו שקודם החג ע"ד עבודתם בפאריז, בעיר מץ ובסביבותיהן בחינוך הכשר, בהחזקת היהדות והפצת לימוד הדא"ח, הן באיכות והן בכמות במספר התלמידים והבתים שמבקרים מזמן לזמן.

ולכן בכי' תקיעה בלבאי מסטרא דא אשר קראתי במכתבו שנתקבל היום שפתחו חדר א' ולומדים שם ח' תלמידים וכו'. אבל תקותי חזקה שאין זה אלא לפי שעה קלה ביותר, ותו"מ יוסיפו אומץ באופן שיגיע מספר התלמידים והבתים למה שהי' בסוף קיץ העבר, וכמובן שלא יסתפקו בזה ויגדילו המספר עוד יותר, וישמחני להודיעני בשורות טובות בזה וכל המרבה וכל המקדים הרי זה משובח.

...מוסג"פ מכתב קצר להמתעסקים בעבודת הקדש תחת הנהלתו, ואם תוכן המכתב מתאים להמצב, נא למסור אליהם, ולהודיעני מזה.

בברכ[ת] בריאות הנכונה והצלחה בעבודתו בקודש שיהי' טופח ע"מ להטפיח,

מנחם שניאורסאהן

  1. 1 גולדין