Letter # 805

"ו מרחשון, ה'תשי"א

805 - I'm glad you named your baby daughter on Thursday, rather than waiting until Shabbos.

קריאת שם לבת ביום קריאה הסמוך ללידה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

נוסף על הטלגרמה, הנני כופל בזה עוה"פ ברכתי ברכת מזל טוב להולדת בתו ... תחי', ויזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

נהניתי מה שהודיעני שקרא לבתו תחי' שם ביום ה', ועל פי מה שסיפר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שפעם בהוולד אחת מבנותיו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, קראו אדה"ז ואמר לו שאף שיש טעם הנותן מקום לומר לחכות בקריאת השם עד קריאת התורה דש"ק, בכ"ז מפני טעמים ידועים אין לעשות כן, ויקרא שם לבתו ביום הקריאה הקרוב ליום הלידה.

ומזה שסיפר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ענין זה בנוגע לאיש פרטי כאן, הרי זה הוכחה שזוהי הוראה כללית לכל*.

כבקשתו נרשם גם שם בתו תחי' בספר החיים והאור.

המחכה לבשורות טובות ובפרט מבריאות הנכונה של זוג' תחי' ושל בתו הנולדה להם למזל טוב ובנם שי',

בברכה לו ולכב"ב שי',

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ הקבלה וכן הר"ד דש"ק בראשית, ובטח יקרא בתשומת לב סעיפים כ"א וכ"ב שבו ויפרסמם באופן המתאים.

*) בס' טעמי המנהגים ח"ד ע"ה הביא "שמעתי בשם הרה"צ כו' מבעלז" לקרות שם לבת לאחר ה' ימים כו' עיי"ש - ומי יודע אם שמועה אמיתית היא. ובכל אופן, אנו אין לנו אלא הוראות נשיאנו. עיין ס"ח ס' תתשא.