Letter # 803

ב"ה, כ"א מרחשון, ה'תשי"א - מוהר"ר יחזקאל יהודא שי' מוהר"ר יחזקאל יהודא שי' אונסדארפער

803 - Using embarrassment as an excuse to avoid discussing family purity is from the Yetzer Hora

התעסקות בטהרת המשפחה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"א מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר יחזקאל יהודא שי'[1]

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ב' לס' זאת אות הברית[2], ומשום טרדות דחודש תשרי הוא חודש הכללי נתאחר המענה שלי.

נעם לי לשמוע שמתחיל להתעסק בענין טהרת המשפחה שבעוה"ר כ"כ עזוב ונדח ועוד גדול הצער שמפני רגש הבושה שלא במקומו יש יראים ושלימים המתביישים לדבר בזה.

ומה נתאמתו דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשיחותיו, אשר יצר הרע נקרא בשם "דער קלוגינקער" משום שמתלבש בלבושים המתאימים לכל אחד ואחד להעבירו על דעתו, וכמו שאמר בשם אביו כ"ק אדמו"ר (הרש"ב) נ"ע: היצה"ר נקרא נפש הבהמית לא מפני שהוא בהמה דוקא, כי לפעמים הוא שועל פקח שבחיות, וצריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענ[י]ו ובעל מדות טובות. בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי כו'.

ודבר זה רואים בעליל בנידון דידן, שהרי מידת הביישנות היא מג' מידות של ישראל, רחמנים ביישנים גומלי חסדים, והיצה"ר משתמש במידה זו למנוע מדיבור הכרחי הנוגע לאשרם של איש ואשתו ובניהם אחריהם עד סוף כל הדורות.

בקשתו בדבר חוברות בענין טהרת המשפחה באנגלית מסרתי למשרד שישלחו לו בדואר הרגיל בחבילה בפני עצמה.

בברכה ובתקוה לשמוע בשו"ט בכהנ"ל,

מנחם שניאורסאהן

 

  1. 1 אונסדארפער
  2. 2 פרשת נח - וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־נֹחַ זֹאת אוֹת־הַבְּרִית אֲשֶׁר הֲקִמֹתִי בֵּינִי וּבֵין כָּל־בָּשָׂר אֲשֶׁר עַל־הָאָרֶץ: פ (בראשית פרק ט פסוק יז) כנראה שבזה מרמז אדמו"ר ענין טהרת המשפחה כברית שלא ישחיתו וכו'