Letter # 1142

1142- כ״ב מנ״א, מצדיקי הרבים גו' חת"ת. צדקה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מנ"א, בו מודיע ושואל חוו"ד:

א) בנוגע להתעסקות... כמדריך ומורה אשר באחד ממכתביו הקודמים ביאר הפרטים בזה, ושואל חוו"ד:

הנה נכון הדבר במאד ואם בכל העתים ובכל הזמנים היתה מלאכה זו מלאכת שמים ורז"ל דרשו ע"ז את הכתוב והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים כו' לעולם ועד. עאכו"כ בזמננו זה אשר קרב קץ הגלות וצריך להכין את עם ישראל לביאת המשיח, ובדוגמא כמו שהי' בעת מ"ת הנה ארז"ל שאם הי' ששים רבוא חסר אחד הי' זה עכוב ח"ו במתן תורה. הרי גם ביציאה מהגלות ידוע דרז"ל שצ"ל כולו זכאי וכו' וזכות המתעסקים בזה הוא עד אין שיעור.

ב) שואל תקון בנוגע לעניניו: הנה בטח שומר השיעורים השוים לכל נפש והם בחומש תהלים ותניא שהם מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר. ונוסף ע"ז יפריש לצדקה בכל יום - כמובן לבד שבת ויום טוב - ג"פ בבקר וג"פ לפני מנחה. וכ"ז בלי נדר ועד אחר יום הכפורים הבע"ל, וכן יתרגל להרבות באותיות של תורה או של תפלה בהליכתו ברחוב...

בברכה שיב"ט [שיבשר טוב] בכהנ"ל.