924- י ״ט אד'ר, מורא״ד העכט מנחה עת דין או עת רצון. משה נסתלק בשבת וכתב התורה