Enjoying this page?

291 - המצווה הרצ"א - האזהרה שהוזהר העד שלא לדבר בדינו של זה שהוא מעיד עליו

המצווה הרצ"א

האזהרה שהוזהר העד שלא לדבר בדינו של זה שהוא מעיד עליו.

אפילו הוא חכם או יודע, הרי זה לא יהא עד ודיין ומורה - אלא יעיד במה שראה וישתוק, והדיינים יעשו על פי עדותו כפי מה שיראה להם.

והוזהר שלא לדבר שום דבר נוסף על העדות.

וזהו בדיני נפשות בלבד.

והוא אמרו יתעלה: "ועד אחד לא יענה בנפש למות" (במדבר לה, ל).

וכפל את האזהרה בעניין זה ואמר: "לא יומת על פי עד אחד" (דברים יז, ו).

כלומר: לא יומת בהוראת העד.

ובגמרא סנהדרין אמרו: "ועד אחד לא יענה בנפש - בין לזכות בין לחובה".

וביארו שטעם הדבר:"משום דמחזי כנוגע בעדותו".

ובדיני נפשות בלבד הוא שאסור לו ללמד לא זכות ולא חובה.