Enjoying this page?

286 - המצווה הרפ"ו - האזהרה שהוזהר הדיין, מלקבל עדות אדם רשע, ולעשות על פי עדותו.

המצווה הרפ"ו

האזהרה שהוזהר הדיין, מלקבל עדות אדם רשע, ולעשות על פי עדותו.

והוא אמרו יתעלה: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" (שמות כג, א).

בא הפירוש: "אל תשת רשע עד, אל תשת חומס עד".

להוציא את החמסנים, ואת הגזלנים שהן פסולין לעדות.

שנאמר: "לא יקום עד חמס באיש" (דברים יט, טז).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ג' מסנהדרין.