Enjoying this page?

239 - המצווה הרל"ט - האזהרה שהזהרנו מלמשכן את החייב, במו ידינו, אלא בפקדת הדין ועל ידי שלוחו, ולא שנ


המצווה הרל"ט

האזהרה שהזהרנו מלמשכן את החייב, במו ידינו, אלא בפקדת הדין ועל ידי שלוחו, ולא שנכנס אנחנו לבית החייב בעל כורחו ונמשכננו.

והוא אמרו יתעלה: "לא תבא אל ביתו לעבט עבטו" (דברים כד, י).

ולשון המשנה: "המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין ולא יכנס לביתו ליטול את משכונו, שנאמר: 'בחוץ תעמד'" (דברים כד, יא).

ולאו זה נתק לעשה. והוא אמרו יתעלה: "השב תשיב לו את העבוט" (דברים כד, יג), וכך נתבאר בגמרא מכות.

ודע שאם לא החזירו ולא קיים עשה שבה - חייב מלקות ומשלם דמי המשכון, כמו שנתבאר בסוף מכות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מבבא מציעא.