Enjoying this page?

087 - המצווה הפ"ז האזהרה שהזהרנו מלפרק החושן מעל האפוד

המצווה הפ"ז

האזהרה שהזהרנו מלפרק החושן מעל האפוד.

והוא אמרו יתעלה: "ולא יזח החשן מעל האפוד". (שמות כח, כח), אלא יהיה מחובר לו.

ובסוף מכות אמרו גם כן, כשהזכירו מחייבי מלקות: והא איכא מזח את החשן? ואזהרתיה מהכא מ"לא יזח החשן".

הנה נתבאר לך שהמזח - לוקה.